Koordynator szkolny: Danuta Nurzyńska   Więcej o samym projekcie można przeczytać na stronie gminy Łuków poświęconej
tematyce "Szkoła Przyszłości"
     
Program Realizujący Termin realizacji

Program prozdrowotny "Jestem zdrowy - żyję szczęśliwie"

Jadwiga Miazek
Jolanta Szymczyk

III 2007r. - I 2008r.

Program dla dzieci uzdolnionych ruchowo "Polubić sport"

Ewa Mrozowska

IV - XII 2007r.

Zajęcia pozalekcyjne "Tańczyć każdy może"

Jolanta Suchodolska

III 2007r. - I 2008r.

Zajęcia sportowo - rekreacyjne "Ruch, radość, zdrowie"

Jolanta Suchodolska

II 2007r. - I 2008r.

Program pracy ze szkolną drużyną piłki ręcznej

Artur Paszkiewicz

III 2007r. - I 2008r.

Zajęcia z tenisa stołowego - „Aktywność fizyczna dla wszystkich”

Artur Paszkiewicz

Andrzej Kiełczykowski

III 2007r. - I 2008r.

Program autorski „Siatkówka i lekka atletyka dla każdego”

Robert Samujło

VI, X, XI, XII 2007r. I 2008r.

Program pracy z uczniem uzdolnionym ruchowo "Droga do sukcesu"

Andrzej Kiełczykowski

cały rok szkolny

Program "Świetlica opiekuńczo - wychowawcza"

Anna Pudełek

Barbara Śledź

Danuta Domańska

Anna Dmowska-Ciołek

Marzena Jastrzębska

Iwona Muszyńska

Barbara Zaniewicz

Anna Wysocka

III 2007r. - I 2008r.

Program zajęć pozalekcyjnych koła muzycznego

Anna Pudełek III 2007r. - I 2008r.
Program szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy Jadwiga Miazek II, III 2007r. I 2008r.

Program "Zimowisko z nauką jazdy na nartach" w Murzasichle

Beata Wegner

Anna Pudełek

Anna Molenda

Andrzej Kiełczykowski

Robert Samujło

12 - 18 II 2007r.

Program pracy wychowawczej w świetlicy szkolnej podczas ferii zimowych "Zalety bilarda"

Anna Dziewulska

Elżbieta Lutowierska

Agnieszka Peryt

Aniela Dulniak

II 2007r.

Zespół teatralny "Małe Jedyneczki"

Hanna Wiącek

Jolanta Kowalczyk

Elżbieta Lutowierska

Anna Malon

III - XII 2007r.

Program "Szkolnego Koła Origamistów"

Agnieszka Peryt

III 2007r. - I 2008r.

Program „Zabawy i gry matematyczne w klasie pierwszej”

Urszula Chojnacka

III 2007r. - I 2008r.

Program zajęć rekreacyjno-ruchowych dla dzieci otyłych

Beata Wegner

IV  - X 2007r.

Program "Ziemia Łukowska dzisiaj"

Sławomir Uszko

Małgorzata Janasz

Tomasz Peplak

III 2007r. - I 2008r.

"Program zielonej szkoły nad Bałtykiem" w Jastrzębiej Górze

Anna Molenda,
Elżbieta Świerczewska

14 - 18 V 2007r.

Program edukacji regionalnej "Skąd pochodzę"

Ewa Lendzion

III 2007r. - I 2008r.

"Zielona Szkoła" na Słowacji .

Alicja Kuźma,
Anna Dmowska-Ciołek,
Jerzy Kuźma

21 - 26 V 2007r.

Program "Zielona szkoła Kraków - Zakopane - Wieliczka"

Barbara Śledź
Barbara Zaniewicz

28 V - 1 VI 2007r.

Program "Piękna jest nasza Ojczyzna" zielona szkoła w Zakopanem

Barbara Czubaszek,
Małgorzata Kania

28 V - 1 VI2007r.

Zielona szkoła w Smołdzińskim Lesie

Ewa Szymańska,
Elżbieta Wawerek

28 V -02 VI 2007r.

Program "Podróże po Polsce" - wycieczka do Warszawy

                                                   - wycieczka do Lublina

Danuta Domańska,

Urszula Chojnacka

22 V 2007 r.

21 IX 2007 r.

Program "Mistrz czwórboju lekkoatletycznego"

Janusz Rzymowski,
Artur Paszkiewicz

II - V 2007r.

Program turystyczno-krajoznawczy -  wycieczka do Warszawy

Anna Pudełek,

Anna Molenda

17, 19, 20 VI 2007r.

Program turystyczno-krajoznawczy - wypoczynek letni

Anna Pudełek,

Anna Molenda,
Grażyna Kiełczykowska,
Elżbieta Kozakiewicz

17 - 23 VII 2007r.

"Program pracy ze szkolną drużyną piłki ręcznej", "Polubić sport", "Droga do sukcesu" - obóz sportowy Lipowa k/Żywca

Janusz Rzymowski

16 – 24 VIII 2007r.

Program "Podajmy sobie ręce" zielona szkoła w Darłówku

Agnieszka Bancerz,
Bożena Śledź

17 - 23 IX 2007r.

Program edukacyjno - wychowawczy "A ja mam tylko jeden świat" Alicja Kuźma X 2007r.
"Talenty sportowe są wśród was" Janusz Rzymowski IX 2007r. - I 2008r.
"Program koła tanecznego" Bożena Śledź IX 2007r. - I 2008r.
"Obudźmy wyobraźnię" - program teatralny Elżbieta Wawerek
Ewa Szymańska
III - XII 2007r.

Ogólne informacje

W ramach projektu "Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej" w Szkole Podstawowej nr 1 w Łukowie realizowane są 33 programy opracowane przez nauczycieli. Wszystkie działania podejmowane w związku z ich realizacją odnoszą się do 3 kluczowych obszarów:

 1. zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych

 2. umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności

 3. współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną

Na realizację tych programów szkoła otrzymała z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 278.325 zł

Poprzez realizację 9 programów umożliwimy dzieciom uzdolnionym sportowo rozwijanie ich umiejętności i predyspozycji. Sfinansowanie kosztów przejazdu umożliwi im udział w licznych zawodach sportowych, mityngach lekkoatletycznych i turniejach.
W lipcu dwie grupy uczniów wyjadą na obozy sportowo- rekreacyjne o charakterze szkoleniowo-wypoczynkowym.
       W ramach realizacji projektu uczniowie wyjadą na "Zielone szkoły" - (6 programów, około 300 uczniów)- 30 z nich wyjedzie na Słowację. Tym uczniom zostaną sfinansowane koszty przejazdu oraz w znacznym stopniu ceny biletów wstępu.
       W czasie tegorocznych ferii zimowych 46 uczniów wyjechało w góry na zimowisko połączone z nauką jazdy na nartach. 20 uczniów klas młodszych atrakcyjnie spędziło 4 dni ferii w świetlicy szkolnej. Uczniowie klas V w ramach "Programu szkolenia sanitarnego" ćwiczyli umiejętność udzielania I pomocy w nagłych wypadkach.
       Realizacja projektu umożliwi uczniom poznanie walorów turystyczno- krajoznawczych Ojczyzny (14 wycieczek szkolnych klas I-VI ). Podczas wycieczek uczniowie będą mieć możliwość korzystania z dóbr kultury wysokiej.
       W ramach realizacji programów "Skąd pochodzę", "Ziemia Łukowska dzisiaj", "A ja mam tylko jeden świat", uczniowie poznają tradycje regionalne najbliższej okolicy.

       Dzieci będą rozwijać swoje zdolności artystyczne: teatralne , muzyczne, taneczne, manualne w ramach kół zainteresowań (6 programów - 78 uczniów). W ramach realizacji programu "Zabawy i gry matematyczne w kl. I" oraz "Jestem zdrowy, żyję szczęśliwie" uczniowie zdobędą dodatkowe wiadomości i umiejętności.
       Od 12 marca duża grupa dzieci uczestniczy w zajęciach świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w budynku przy ulicy Stasia i Nel. Tu otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji, przy zabawie przyjemnie spędzają wolny czas. Zaś w sierpniu planowany jest dla nich wyjazd na kolonie letnie do Zakopanego - (przeznaczono środki na sfinansowanie kosztu przejazdu, noclegów i wyżywienia).

       W związku z realizacją projektu "Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" Szkoła Podstawowa nr 1 w Łukowie wzbogaci się o sprzęt technodydaktyczny.

koordynator szkolny Danuta Nurzyńska


 

Program prozdrowotny "Jestem zdrowy - żyję szczęśliwie"

    Czym jest zdrowie? „Mądry człowiek powinien wiedzieć, że zdrowie jest jego najcenniejszą własnością i powinien uczyć się, jak sam  może leczyć swoje choroby” nauczał już przed wiekami Hipokrates. W dzisiejszych czasach zbyt wiele niekorzystnych czynników oddziałuje na nasz organizm, dlatego też słowa Sofoklesa bardzo trafnie oddają tą smutną prawdę „Ludzie nie umierają, tylko popełniają powolne samobójstwo”. Współczesny człowiek je byle co, byle jak i byle gdzie. Odpoczywa przed telewizorem, wiecznie zaganiany za dobrami doczesnymi, zapomina o najważniejszym –      O SOBIE SAMYM, a przecież szczęście człowieka w dużej mierze zależy od zdrowia. 

    Poprzez realizację tego programu uświadamiamy dzieciom, że tak naprawdę, tylko zdrowie ma największą wartość i każdy powinien czuć się za nie ODPOWIEDZIALNY. Wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie, to przede wszystkim wziąć odpowiedzialność za swoje myśli, gdyż początek wszelkiej choroby ma swoje źródło w nieprawidłowym, negatywnym myśleniu człowieka o sobie i otoczeniu.

    Treści programu umożliwią uczniom zdobycie dodatkowej wiedzy o funkcjonowania układów człowieka, zasadach higieny osobistej i otoczenia, w którym żyje, środkach uzależniających i zdrowym odżywianiu się. Przygotowują ucznia do samokontroli stanu swojego organizmu   i radzenia sobie z niepokojącymi go objawami bez uciekania się do medycyny konwencjonalnej i leków, które mają różne, niekorzystne działanie uboczne.

    Pomoce dydaktyczne wykorzystane przy realizacji tego programu były finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakupiono ciśnieniomierz, wagę łazienkową, stoper, apteczkę domową, środki opatrunkowe, kolorowy i szary papier, kredki, mazaki. Dzięki temu zajęcia są ciekawsze i bardziej atrakcyjne dla uczniów.

 Treści programu  zawarte zostały w siedmiu blokach tematycznych:

1.   Czuję się bezpiecznie.

2.   Zdrowo się odżywiam.

3.   Promuję zdrowie.

4.   Nie ulegam nałogom.

5.    Dbam o higienę osobistą.

6.   Jestem aktywny fizycznie.

7.   Znam medycynę naturalną.

 Program obejmuje 42 tematy, które realizowane są na zajęciach koła przyrodniczego. Uczestniczą w nich dzieci z klasy V d, g. Zajęcia prowadzone są w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

 Opracowany program ma na celu:

-         zdobycie przez ucznia zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi,

-         rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i rozwojem,

-         przekazanie i utrwalanie zasad zdrowego stylu życia,

-         kształtowanie  umiejętności prawidłowego organizowania czasu wolnego,

-         ukazanie uczniowi zdrowia, jako potencjału, którym dysponuje;

-         przekazanie informacji o różnych rodzajach zagrożeń zdrowia człowieka,

-         przedstawienie ujemnych skutków wypływających z korzystania współczesnych urządzeń technicznych na organizm ludzki,

-         zachęcenie do podejmowania prób stosowania w leczeniu metod medycyny niekonwencjonalnej,

-         zdobycie dodatkowej wiedzy o funkcjonowaniu organizmu człowieka.

 Najwięcej radości przyniósł dzieciom ostatni temat z bloku tematycznego „Jestem aktywny fizycznie” pt. „Znaczenie ruchu w życiu człowieka”. Obie grupy realizujące program spotkały się na boisku szkolnym aby wziąć udział w zajęciach sportowych. Między dziećmi wywiązała się zdrowa rywalizacja sportowa. Odbyły się  biegi na czas, skok w dal, rzut piłeczką do celu, skoki na skakance, hula-hop. Na koniec zajęć uczniowie grali w dwa ognie. Poniższe zdjęcia pokazują ile radości i przeżyć dostarczyły gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Jadwiga Miazek i Jolanta Szymczyk


 

Program dla dzieci uzdolnionych ruchowo „Polubić sport”

              W ramach realizacji projektu SZKOŁA PSZYSZŁOŚCI W GMINACH ZIEMI ŁUKOWSKIEJ opracowałam program dla dzieci uzdolnionych ruchowo pt. „POLUBIĆ SPORT”. Celem programu było wyjście naprzeciw uczennicom, które od trzech lat trenują piłkę ręczną na lekcjach wychowania fizycznego i na zajęciach pozalekcyjnych.

Dziewczynki, dzięki dotacji finansowej ze środków UNII EUROPEJSKIEJ mogły wyjeżdżać na turnieje w piłce ręcznej i tam zaprezentować swoje umiejętności sportowe. Biorąc udział w zawodach sportowych uczennice promowały naszą szkołę w środowisku lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim a także integrowały się z nowymi koleżankami poznanymi podczas zawodów. Bezpłatny przejazd na turnieje w piłce ręcznej umożliwił wyjazdy szczególnie tym dzieciom, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

W pierwszym półroczu 2007 roku dziewczęta uczestniczyły w następujących turniejach:

 SOBOLEW – 20-21.04.2007r.- TURNIEJ W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT Z KLAS SZÓSTYCH O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY W SOBOLEWIE - VI miejsce

 SIEMIATYCZE – 1.05.2007r.- FESTIWAL PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE – I miejsce

 REJOWIEC FABRYCZNY – 18.05.2007r. – TURNIEJ W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA – II miejsce.

              W dniach 16.08.2007 – 24.08.2007r.- grupa 14 dziewcząt uczestniczyła w obozie sportowo- rekreacyjnym w Lipowej k/ Żywca. Przy niewielkim wkładzie własnym- 300zł.- uczennice mogły wyjechać, korzystając z bezpłatnego przejazdu, sfinansowanego ze środków UNII EUROPEJSKIEJ. Oprócz codziennych treningów na sali gimnastycznej uczestniczki obozu chodziły na wycieczki po górach, zwiedziły Żywiec, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Wisłę-(pobyt na basenie w Hotelu Gołębiewski), wyjechały na Słowację (pobyt w Tatralandii) a w drodze powrotnej zobaczyły Klasztor Jasnogórski w Częstochowie.

Wszystkie wyjazdy i pobyt na obozie dostarczyły dzieciom niesamowitych wrażeń i wiedzy, które na pewno pozostaną na długo w ich pamięci.

Ewa Mrozowska


Zajęcia pozalekcyjne "Tańczyć każdy może"

Program „Tańczyć każdy może” jest propozycją zajęć pozalekcyjnych dla chętnych dziewcząt z klas IV-VI, wchodzących w skład zespołu tanecznego „KAKADU”. Jest on dostosowany do zróżnicowanej pod względem wieku zbiorowości, osobowości, predyspozycji rytmiczno-tanecznych, wrażliwości muzycznej jak też zapotrzebowań i oczekiwań uczestniczek.

Zespoły taneczne wyrosłe na bazie zajęć pozalekcyjnych cieszą się dużą popularnością w środowisku szkolnym i lokalnym. Dziewczęta bardzo lubią zajęcia ruchowe z elementami tańca chociaż opanowanie umiejętności tanecznych stanowi dużą trudność, następuje powoli i jest procesem wielofazowym, wymagającym  wielokrotnych powtórzeń i synchronicznego odwzorowywania ruchów rąk, nóg itp. wymuszających zachowanie odpowiedniego tempa, dokładności, obszerności ruchów.

Zgodnie z założeniami programowymi w trakcie zajęć tanecznych szczególny nacisk kładziony jest na: rozwijanie własnej inwencji twórczej, zdolności odczuwania, wyrażanie ruchem przeżyć, likwidowanie wewnętrznych zahamowań, nieśmiałości. Praca w zespole wyzwala aktywność, inicjatywę ale także krytyczną postawę wobec siebie, swoich koleżanek, kształtuje umiejętność współdziałania w grupie, uczy systematyczności, odpowiedzialności za wyniki i osiągnięcia zespołu.

Aby zapobiec znużeniu, wywołanym monotonnym powtarzaniu tych samych elementów tanecznych, wprowadzane są improwizacje ruchowe, które inspirują i zachęcają dziewczęta do ekspresji twórczej. Możliwość współtworzenia układów tanecznych daje ogromną satysfakcję i zadowolenie. Bardziej uzdolnione, wyróżniające się ogólnym poziomem, wyrobieniem tanecznym i stażem uczestniczki zespołu często samodzielnie wprowadzają atrakcyjne formy taneczne i rozwiązania, uczą nowych kroków, bądź pomagają młodszym koleżankom w pokonywaniu trudności związanych z opanowaniem elementów nauczanych w trakcie zajęć.

Praca zespołu nie opiera się na doborze ani selekcji. W zajęciach zespołu uczestniczą wszystkie chętne dziewczęta, natomiast w występach estradowo- scenicznych biorą udział te, które uczęszczały na zajęcia systematycznie i opanowały w stopniu zadowalającym elementy taneczne i układy choreograficzne.

W dobrym przygotowaniu zespołu niezbędna jest płytoteka muzyczna oraz płytoteka DVD zakupiona w ramach realizacji projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” ze środków Unii Europejskiej z EFS. Obserwacja profesjonalnych tancerzy wpływa bowiem na chęć naśladownictwa, wymusza systematyczną pracę oraz pozwala na korzystanie z doświadczeń i rozwiązań scenicznych innych zespołów. Rejestracja występów dziewcząt pozwala na wychwycenie i korygowanie pojawiających się błędów, a także stanowi wspaniałą pamiątkę.

Prowadzenie zajęć tanecznych jest związane z wykorzystywaniem odpowiedniego sprzętu muzycznego do własnej, stałej dyspozycji. Jest to możliwe dzięki zakupionemu ze środków Unii Europejskiej z EFS magnetofonowi z odtwarzaczem CD.

W repertuarze zespołu znalazły się więc układy z własną choreografią, które zostały zaprezentowane podczas imprez środowiskowych i szkolnych:

Występy spotkały się z uznaniem środowiska lokalnego i ciepłym przyjęciem koleżanek i kolegów.

Jolanta Suchodolska


 

Zajęcia sportowo - rekreacyjne "Ruch, radość, zdrowie"

Jednym z programów realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Łukowie w ramach projektu Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej jest program pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych, przeznaczonych dla dziewcząt uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do klas piątych „RUCH, RADOŚĆ, ZDROWIE” . Stanowi on uzupełnienie szkolnego wychowania fizycznego w czasie wolnym od nauki.

Program ten realizowany jest między innymi podczas cotygodniowych zajęć na obiektach sportowych. Proponowana forma zajęć jest formą lubianą przez dziewczęta. Zawiera bowiem elementy sportu, rekreacji i rozrywki. Daje możliwość samooceny i samokontroli, okazję do sportowej rywalizacji oraz pełnienia różnych ról społecznych, wdraża do aktywnego spędzania czasu wolnego. Służy także wyrównywaniu poziomu osiągnięć sportowych, wspomaga rodzinę i szkołę w procesie wychowania, kształtuje odporność emocjonalną na stres, napotykane trudności, integruje zespół, uczy przestrzegania zasad współżycia zespołowego opartego na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu, życzliwości, pomocy i poszanowania godności ludzkiej. Zajęcia pozwalają na wyposażenie uczestniczek w wiedzę i umiejętności umożliwiające bezpieczną organizację zajęć ruchowych w różnych warunkach środowiskowych, indywidualnie i w grupie rówieśniczej.

Ze względu na oczekiwania środowiska rodzinnego dziewczęta uczestniczące w programie korzystały z zajęć sportowo- rekreacyjnych w czasie ferii zimowych, na których oprócz przyswajania nowych form i umiejętności technicznych i taktycznych z poszczególnych dyscyplin sportowych, uczyły się etycznych zachowań podczas pełnienia roli organizatora, kibica, zawodnika i sędziego gier i zabaw ruchowych.

Udział w zajęciach pozwolił na nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do udziału w turniejach piłki ręcznej:

           V Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt ur. w 1996 r.- Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego- Sochaczew 21.04.2007 r.- I miejsce galeria zdjęć

           I Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego- Sterdyń- 17.06.2007 r.- V miejsce

-         przejazd sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.galeria zdjęć

 

Dziewczęta reprezentowały szkołę na zawodach lekkoatletycznych:

           Wojewódzkie Indywidualne Biegi Przełajowe – Woskrzenice 27.04.2007 r. – I miejsce drużynowo,galeria zdjęć

           XIV Uliczne Biegi 3 Majowe- Łuków 03.05.2007 r.- I miejsce drużynowo,galeria zdjęć

           Powiatowe Biegi Uliczne pod patronatem Starosty Powiatu Łukowskiego zorganizowane dla uczczenia pamięci Henryka Sienkiewicza- Okrzeja 20.05.2007 r.galeria zdjęć

           Sztafetowe Biegi Przełajowe –Łuków 28.09.2007 r. –p.k. II miejsce

 W okresie wiosennym zorganizowane zostały „wtorki lekkoatletyczne”, w których wzięły udział wszystkie chętne dziewczęta z klas czwartych. Uczestniczki poznały konkurencje wchodzące w skład czwórboju lekkoatletycznego, uczyły się współpracy z nauczycielem w organizacji zawodów i imprez o charakterze rekreacyjno- sportowym. Na zakończenie cyklu wyłonione zostały dziewczęta osiągające najwyższe wyniki.

 Uzupełnienie szkolenia stanowiły, zorganizowane na zaproszenie Małgorzaty Majerek, wyjazdy do Lublina na mecze ligowe piłki ręcznej kobiet pomiędzy SPR SAFO ICom Lublin a AZS AWF DIABLEX Gdańsk (17.03.2007- wyjazd sfinansowany ze środków EFS oraz 28.09.2007 r.). Większość dziewcząt w tego typu widowisku sportowym uczestniczyło po raz pierwszy w życiu. Dodatkowych emocji dostarczyło im otrzymanie autografów od reprezentantek Polski: Małgorzaty Majerek, Magdaleny Chemicz, Doroty Malczewskiej oraz wspólne zdjęcie na parkiecie hali sportowej „Globus”.galeria zdjęć

Dużą atrakcją dla dziewcząt uczestniczących w programie był wyjazd na sztuczne lodowisko do Siedlec.

W ramach realizacji projektu Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej, w dniach 16-29.07.2007 r. 16 dziewczynek z klas IV wzięło udział w zorganizowanym przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce, obozie sportowym w Dzierżoniowie.

Podczas pobytu na obozie dziewczęta uczestniczyły w programie szkolenia z piłki ręcznej oraz w licznych zajęciach rekreacyjnych. Czas wolny spędzały na poznawaniu okolic Dzierżoniowa. Nie  zabrakło wycieczki turystyczno- krajoznawczej w Góry Sowie. Wejście na Wielką Sowę oraz wieżę widokową na jej szczycie dostarczyło niezapomnianych wrażeń. Sztolnia w Wielimiu przybliżyła dziewczętom historyczne wydarzenia z czasów II wojny światowej. Miłe wspomnienia pozostawiła wycieczka do Wrocławia, w czasie której poznały wiele gatunków egzotycznych zwierząt, znajdujących się we wrocławskim  ZOO, podziwiały krajobraz podczas rejsu statkiem po Odrze oraz spaceru po rynku stolicy Dolnego Śląska. Smacznym akcentem okazała się degustacja lodów.

Nie wszystkie dziewczynki stać było na tak atrakcyjne spędzenie wakacji. Ich udział w obozie był możliwy dzięki dofinansowaniu  przejazdu oraz zakwaterowania dziewcząt w łącznej kwocie 3900,00 PLN ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. galeria zdjęć

 Dnia 29.09.2007 r. w hali sportowej odbył się I Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt JEDYNECZKA CUP. Organizatorami turnieju był UKS „Jedynka” oraz SPR „Łukovia”- Łuków. W przygotowanie turnieju czynnie włączyli się rodzice oraz  same dziewczęta przygotowując słodki poczęstunek dla około 120 osób.

Do  turnieju zakwalifikowano następujące zespoły:

Turniej został przeprowadzony systemem mieszanym. W pierwszym – eliminacyjnym etapie rozgrywek drużyny grały w dwóch grupach, systemem „każdy z każdym”. Mecze półfinałowe rozegrano systemem „gry na krzyż”. W rundzie finałowej odbyły się spotkania „o miejsca”.

Najlepszym zespołem okazał się UKS „Lotus” Warszawa, miejsce drugie zajął UKS „Trójka” Sochaczew, zaś trzecie miejsce wywalczyły gospodynie turnieju -UKS „Jedynka”- Łuków.

Wszystkie drużyny otrzymały okolicznościowe puchary, dyplomy, zaś trzy pierwsze zespoły udekorowane zostały medalami.

Trenerzy oraz sędziowie dokonali wyboru najlepszych zawodniczek z poszczególnych zespołów którym wręczono nagrody rzeczowe. Najlepszą łukowianką została Ola Molenda, zaś dziewczęta i opiekun zespołu wyróżniły grę bramkarki Igi Zdanikowskiej.

 W turnieju wzięły udział: Aleksandra Antol, Agnieszka Dziewulska, Agata Fabisiak, Paulina Fejtko, Aleksandra Molenda, Joanna Nowosielska,  Martyna Ozygała, Aleksandra Podlodowska, Karolina Radzikowska, Joanna Szymańska, Weronika Warpas, Aleksandra Warowna, Ada Włodarczyk i Iga Zdanikowska.

Dziewczęta reprezentowały szkołę w strojach zakupionych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Część spotkań zostało zarejestrowanych dzięki zapisowi video kamerą cyfrową zakupioną z EFS. Materiał ten stanowi doskonałą pamiątkę dla uczestniczek, oraz świetny materiał szkoleniowy wykorzystywany w celu wyeliminowania popełnionych w trakcie turnieju błędów wynikających z gry dziewcząt.

Wszyscy uczestnicy turnieju chwalili sprawną organizację i obiecywali przyjazd  w następnym roku. galeria zdjęć

Jolanta Suchodolska


 

Program pracy ze szkolną drużyną piłki ręcznej

    W ramach realizacji projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” grupa chłopców z kasy szóstej trenująca piłkę ręczną ma możliwość rozwijać swoje umiejętności oraz zdobywać nową wiedzę.

    Dzięki dofinansowaniu ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego młodzi zawodnicy przygotowywali się do sezonu 2007/08 na obozie sportowym w górach. Wiosną 2007 roku dzięki uczestnictwu w projekcie mieli zapewnione bezpłatne przejazdy na turnieje towarzyskie, gdzie mogli zaprezentować zdobyte umiejętności. Turnieje te odbywały się w: Ciechanowie, Ulanie – Majoracie, Puławach.

    Dzięki takim wyjazdom, chłopcy spotykają się ze swoimi rówieśnikami zainteresowanymi tą samą dyscypliną sportu. Mają możliwość porównać swoje umiejętności, przekonać się nad czym jeszcze muszą popracować. Motywuje ich to do dalszej pracy

Artur Paszkiewicz


 

„Aktywność fizyczna dla wszystkich” – zajęcia z tenisa stołowego

W ramach realizacji projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” prowadzone są zajęcia z tenisa stołowego. Uczestniczą w nich dzieci z klas IV – VI, możliwość uczestnictwa mają wszystkie dzieci, bez względu na sprawność fizyczną!

Umożliwiają one uczniom zdobycie dodatkowych umiejętności, podniesienie sprawności fizycznej, uczą aktywnie spędzać czas, są alternatywą dla spędzania czasu przed telewizorem bądź komputerem.

Aby w zajęciach mogła uczestniczyć jak największa liczba osób ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakupiony został stół do tenisa stołowego, rakietki oraz piłeczki.

Uczniowie i uczennice uczestniczące w zajęciach mieli możliwość zaprezentować swoje umiejętności na turnieju tenisa stołowego organizowanym przez MOSiR w Łukowie. Chłopcy z naszej szkoły zajęli na tych zawodach czołowe miejsca.

Artur Paszkiewicz


 

Program autorski „Siatkówka i lekkoatletyka dla każdego”

W ramach realizacji projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” przeprowadzono Mistrzostwa Szkoły w czwórboju L.A. Dla chłopców z klas III oraz wzięto udział w Festiwalu Piłki Siatkowej nad Zalewem Zemborzyckim. Przedsięwzięcia były realizowane w ramach programu autorskiego „Siatkówka i lekkoatletyka dla każdego” i były finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki podjętym działaniom uczniowie mogli zaprezentować zdobyte umiejętności przed społecznością szkoły oraz przed publicznością z całego województwa lubelskiego.

Robert Samujło


 

Program pracy z uczniem uzdolnionym ruchowo "Droga do sukcesu"

        W ramach projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” realizowano program „Droga do sukcesu”. Głównym założeniem programu jest propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, systematyczne podnoszenie poziomu sprawności fizycznej uczniów uzdolnionych ruchowo oraz kształtowanie i rozwijanie w nich umiejętności i nawyków ruchowych z zakresu gier zespołowych oraz z lekkiej atletyki.

         W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Unii Europejskiej sfinansowano transport uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łukowie na letni obóz sportowo-rekreacyjny do Lipowej /k.Żywca/ oraz na zawody sportowe do Woskrzenic. Ponadto ze środków unijnych opłacono godziny zajęć prowadzone przez opiekuna dzieci biorących udział w obozie sportowym w Lipowej.

         Wykorzystanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwiło wielu uczniom wyjazdy na zawody sportowe oraz na letni obóz sportowy przy niewielkim nakładzie własnym.

Andrzej Kiełczykowski


 

Program świetlicy opiekuńczo - wychowawczej

Program świetlicy  realizowany jest w ramach projektu „ Szkoła Przyszłości w Gminach  Ziemi Łukowskiej”  i jest skierowany do uczniów klas I – VI.

Zajęcia w świetlicy prowadzą nauczyciele naszej szkoły: Danuta Domańska, Anna Pudełek, Barbara Śledź, Iwona Muszyńska, Anna Dmowska-Ciołek, Anna Wysocka, Marzena Jastrzębska, Barbara Zaniewicz. 

Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 18.15.

Świetlica zapewnia swoim wychowankom:

1. Pomoc w odrabianiu lekcji, praca indywidualna;

2. Rozwijanie zainteresowań,  uzdolnień dzieci poprzez różnorodne zajęcia:

sportowe, plastyczne, techniczne, komputerowe, językowe,  muzyczne, czytelnicze,  

3. Pomoc w kryzysach rówieśniczych, osobistych - zajęcia z pedagogiki zabawy służące rozładowaniu emocji, uczące współpracy  i udzielania sobie wsparcia, zajęcia z elementami psychodramy

4. Podwieczorek 

Ponadto prowadzone są zajęcia:

·        rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki);

·        wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata ( konkursy, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne);

·        rozwijające pamięć i koncentrację uwagi;

·        kształtujące ekspresję ruchową ( np. zabawy ruchowe przy muzyce);

·        relaksujące, wyciszające ( spacery, oglądanie bajek, itp. )

Prowadząc zajęcia dużo uwagi poświęca się na  kształtowanie umiejętności współżycia   i współdziałania w grupie świetlicowej. Wychowawcy dbają o wdrażanie wychowanków do przestrzegania przyjętych zasad w kontaktach  z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań, i uczuć oraz dostrzegania ich u innych.

Ponadto dzieci uczestniczące w zajęciach mają zapewnioną fachową pomoc w odrabianiu lekcji, nadrabianiu zaległości, przygotowywaniu się do  sprawdzianów pisemnych oraz mają możliwość uzyskania pomocy w nauce języka angielskiego.

Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w całości finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakupiono całe wyposażenie do prowadzenia zajęć w świetlicy, sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny, stół pingpongowy, bilard, piłki, skakanki itp.

 Podjęte działania umożliwiają naszym uczniom zdobywanie dodatkowej wiedzy,  dają możliwość wyrównywania szans edukacyjnych, wspomagają prawidłowy rozwój fizyczny dziecka.

Zakup sprzętu komputerowego pozwolił na prowadzenie zajęć z podstaw obsługi komputera, umożliwił małym dzieciom utrwalenie wiedzy matematycznej, polonistycznej, społeczno-przyrodniczej. Sprzęt audiowizualny (telewizor, DVD) pozwala dzieciom na oglądanie filmów i programów edukacyjnych.

W ramach pracy świetlicy odbyło się kilka spotkań integracyjnych:

·        Pierwszymi gośćmi byli uczniowie klasy I z kółka teatralnego i ich rodzice, z opiekunką Danutą Domańską. Zaprezentowali oni przedstawienie pt. „Już wiosna”. Na zakończenie spotkania, przy słodkim poczęstunku, nastąpiła wymiana spostrzeżeń i wrażeń.

·        Do świetlicy przyjechały zuchy z Sarnowa ze swoimi opiekunkami: Danutą Michalczuk, Jadwigą Michalak, Małgorzatą Celoch. Przy pląsach, zabawach ze śpiewem, oraz słodkim poczęstunku popołudnie w świetlicy minęło bardzo szybko, ale jak wesoło !

·        Na wspólne grillowanie przybyli rodzice naszych wychowanków. Wesoła zabawa, wspólny śpiew i miła, przyjazna atmosfera sprzyjała integracji. Uśmiechnięte i szczęśliwe buzie dzieci wyrażały zadowolenie z udanej imprezy.

·        We wrześniu 2007r nasi  wychowankowie zostali zaproszeni przez zuchów do Sarnowa. Pojechali tam z panią Barbarą Śledź. Przy ognisku dzieci piekły kiełbaski, śpiewały piosenki, bawiły się. Czas mijał szybko, trzeba było wracać do domu.  

galeria zdjęć

W ramach pracy świetlicy uczniowie mogli uczestniczyć w konkursie plastycznym organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną pt. „ Chorągiewka przyrodnika – różne zwiastuny wiosny’.

W czasie wakacji, w dniach 17.07- 23.07.2007 niektórzy wychowankowie naszej świetlicy, przy minimalnym wkładzie finansowym rodziców skorzystali z wypoczynku letniego w Zakopanem, organizowanym przez panią Annę Pudełek i Annę Molenda.

Anna Pudełek


 

Program zajęć pozalekcyjnych koła muzycznego

Dziecko w wieku szkolnym ma naturalną potrzebę muzycznej zabawy, śpiewu, gry, tańca, tworzenia własnych śpiewanek, swojego muzycznego świata zabaw i szybko uczy się wielu muzycznych czynności. W tym wieku kształtują się upodobania dziecka i podstawy jego osobowości. Wartości i treści wpajane dzieciom mają istotne znaczenie w kształtowaniu się późniejszej postawy dojrzałego człowieka. Jest to najwłaściwszy czas na edukację estetyczną, w tym muzyczną i taneczną. Mając na uwadze powyższe założenia opracowałam i wdrożyłam program zajęć pozalekcyjnych koła muzycznego w ramach projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach  Ziemi Łukowskiej” .

Głównym celem programu jest:

·        rozwijanie zainteresowań muzyczno-tanecznych, budzenie pozytywnych motywacji do muzyki i tańca

·        rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci, słuchu, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej

·        rozwój muzykalności dzieci

 Aby osiągnąć założone cele  programu niezbędne było zakupienie odpowiedniego sprzętu nagłaśniającego( kolumna, mikser, mikrofony), instrumentu klawiszowego Casio, metronomu, płyt CD-R do nagrywania piosenek.

Sprzęt został zakupiony ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dzięki zakupionemu sprzętowi uczniowie podczas zajęć śpiewają z mikrofonem w ręku, co od samego początku daje pewne "obycie sceniczne" i kształtuje świadome stosowanie własnych warunków głosowych.

 Na zajęciach koła muzycznego dzieci uczą się:

·        śpiewać poprzez różnorodne zabawy ze śpiewem i ruchem,

·        grać na prostych instrumentach perkusyjnych poprzez zabawy z instrumentami,

·        tańczyć poprzez zabawy taneczne, udział w tańcach integracyjnych, zabawy oparte na melodiach ludowych z różnych stron świata i tańcach narodowych,

·        tworzyć poprzez improwizacje wokalne, ruchowe, taneczno – rytmiczne, plastyczne pod wpływem muzyki,

·        słuchać muzykę poprzez aktywne zabawy z muzyką artystyczną,

·        dbać o sprawność fizyczną i ogólną harmonię i estetykę ruchów poprzez gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia rytmiczne przy muzyce.

Podjęte przeze mnie działania  rozwijają u dzieci ekspresję artystyczną, umożliwiają  zdobycie dodatkowej wiedzy muzycznej, uczą  kultury muzycznej, pozytywnych zachowań estradowych, jak również uczą  aktywnego, pożytecznego i przyjemnego spędzania czasu wolnego.

 Wybrani soliści i utworzone dwa składy zespołów biorą udział w przeglądach, konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Ponadto występują w szkole podczas różnych uroczystości,  prezentują szkołę podczas imprez lokalnych, organizowanych na terenie miasta Łuków.

Aby dzieci ciekawie i atrakcyjnie wyglądały na scenie zakupione zostały dla nich stroje estradowe w całości sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Do ważniejszych występów, w czasie których soliści i zespoły koła muzycznego mogły zaprezentować swój dorobek wokalny należą:

galeria zdjęć

Anna Pudełek


 

    Program szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 

Program szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy realizowany był w okresie ferii zimowych roku szkolnego 2006/2007. Zajęcia odbywały się co drugi dzień      w wymiarze 1 godziny. Uczestniczyli w nich uczniowie klas piątych.

W ramach realizacji projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” omówiono następujące zagadnienia:

 1. Rany i ich opatrywanie.

 2. Krwotoki i ich tamowanie.

 3. Złamania, zwichnięcia, skręcenia.

 4. Oparzenia, odmrożenia, porażenie prądem i piorunem.

 5. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania akcji serca i oddechu.

 6. Choroby zakaźne, zatrucia, skażenia terenu.

     Dzięki takim zajęciom uczniowie zdobyli dodatkową wiedzę, a ćwiczenia umożliwiły nabycie umiejętności z zakresu  udzielania pierwszej pomocy.

    Ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakupiono fantom, na którym uczniowie mogli ćwiczyć sztuczne oddychanie i masaż serca. Te zajęcia dostarczyły dzieciom wiele radości, wzbudziły zainteresowanie i chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Na ostatnich zajęciach programu odbył się konkurs pt. „Co wiem  o udzielaniu I pomocy?”

I miejsce w konkursie zdobyła Małgorzata Janaszek z klasy Va i otrzymała pamiątkowy dyplom.

Jadwiga Miazek


 

Program "Zimowisko z nauką jazdy na nartach" w Murzasichle

     W dniach 12.01-18.01.2007 r. uczniowie naszej szkoły przy częściowym wkładzie własnym wyjechali do Murzasichle na Zimowisko z nauką jazdy na nartach. Było ono realizowane w oparciu o projekt „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” .

    Przejazd dzieci został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podjęte działania umożliwiły dzieciom zdobycie nowych umiejętności jakim była nauka i doskonalenie jazdy na nartach.

    Dzięki temu przedsięwzięciu dzieci podniosły swoją sprawność fizyczną, nabyły umiejętność organizowania i spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, utrwaliły nawyki zdrowego stylu życia, poznały życie, tradycję i przyrodę Tatr.

Beata Wegner


 

Program pracy wychowawczej w świetlicy szkolnej podczas ferii zimowych
"Zalety bilarda"

        W ramach projektu "Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w Szkole Podstawowej nr 1 w Łukowie realizowany był "Program pracy wychowawczej w świetlicy szkolnej". Do realizacji tego programu ze środków unijnych zostały zakupione 2 stoły do bilarda. Był to bardzo trafny wybór. Gra w bilard to ulubione zajęcie dzieci w czasie ferii zimowych oraz w czasie późniejszym. Dzieci uczestniczące w realizowaniu programu przychodzą do świetlicy w dalszym ciągu i doskonalą nabyte w czasie ferii umiejętności.

         W swojej pracy z dziećmi grę w bilard wykorzystywałyśmy i w dalszym ciągu wykorzystujemy jako pomoc dydaktyczną stymulującą wszechstronny rozwój dziecka. Bilard rozwija funkcje kinestetyczno-ruchowe, koordynację wzrokową,  pełni rolę ćwiczeń odpoczynkowych, relaksujących, dających odprężenie po innych ćwiczeniach czy zajęciach angażując w większym stopniu funkcje intelektualne.

         Jakie korzyści daje gra w bilard?

- Uczy precyzji i koncentracji.

- Pozytywnie wpływa na koordynację wzrokowo-ruchową.

- Usprawnia koordynację ruchów.

- Wzmacnia mięśnie kończyn górnych.

- Pobudza wyobraźnię.

- Rozwija zręczność, wymusza przewidywanie ruchów przeciwnika i używanie inteligencji.

- Chcąc nie chcąc pokazuje prawa fizyki i geometrii.

- Relaksuje

- Sportowe współzawodnictwo w bilardzie uczy pracowitości i aktywności.

- Jest to szlachetna i elegancka rywalizacja i wymaga ona oraz uczy takich zachowań każdego z uczestników.

 

Bilard w nauczaniu matematyki

         Dzieci grając w bilard poznały kąty (proste, ostre, łamane) pod jakimi bila odbija się od bandy, bardzo chętnie ćwiczyły też dodawanie i odejmowanie. Każdy uczestnik gry sumował swoje bile, które wbił do uzy, a następnie uczniowie porównywali wyniki odejmując je od siebie, aby zobaczyć jaką ilością punktów prowadzi zwycięzca gry.

 

Wpływ na koordynację wzrokowo-słuchową

         Od początku wdrożenia  programu jak i po jego realizacji obserwowałyśmy dzieci uczestniczące w programie - stanowiące grupę eksperymentalną oraz dzieci przychodzące do świetlicy sporadycznie i rzadko grające w bilard - będące grupą kontrolną.

Z naszych obserwacji wynika, że dzieci z grupy eksperymentalnej, po dwóch miesiącach treningu gry w bilard w porównaniu do grupy kontrolnej poprawiły w grze umiejętność wykonywania czynności ruchowych pod kontrolą wzroku :

- analizę wzrokową - umiejętność wyodrębniania pojedynczego elementu z całości, (szybciej wyodrębniają bile, które mają największe szanse wpaść do uzy)

- syntezę wzrokową – zdolność do składania podanych elementów w całość, (potrafią całościowo oceniać ułożenie bili na stole i przewidywać ruchy przeciwnika)

- spostrzegawczość wzrokową- umiejętność wyszukiwania braków, różnic w obserwowanym materiale (bardzo szybko zauważają jakiej bili brakuje na stole, przewidują i znają kąty pod jakimi odbija się bila)

- pamięć wzrokową – zdolność do zapamiętywania obserwowanego materiału (potrafią ponownie odtworzyć ułożenie bil na stole, nawet po rozbiciu ich kijem, znają kolory bili przyporządkowane do cyfr na bilach)

- precyzję i odpowiednią siłę uderzania w bile

- właściwie układają dłonie do uderzenia oraz potrafią przyjąć właściwą postawę ciała.

 

         Gra w bilard kształtuje postawy aktywnego spędzania czasu wolnego, pobudza zainteresowania uczniów, rozwija sprawność fizyczną oraz manualną, integruje dzieci.

Jesteśmy dumne z postępów jakie poczyniły dzieci. Uczniowie ci na pewno są lepsi w grze w bilard od niejednego dorosłego, a należy pamiętać iż  większość uczestników programu ma od 7 do 9 lat.

         Te 2 stoły do bilarda zostały zakupione ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Anna Dziewulska

 


 

 

ZESPÓŁ TEATRALNY „MAŁE JEDYNECZKI”

Rozpoczął działalność w marcu 2007r. Pomysłodawcami i opiekunami zespołu są: Hanna Wiącek, Elżbieta Lutowierska,      Jolanta Kowalczyk, Anna Malon

            Zespół teatralny działa w ramach projektu "Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej", który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

             Szkoła jest miejscem, które przygotowuje dzieci do życia w społeczeństwie. Tu uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy, rozbudzania zainteresowań, zwiększenia zakresu umiejętności. Młodsze dzieci są spontaniczne, chętne do wszelkiego rodzaju działań, a szczególnie lubią występować przed publicznością, mają potrzebę bycia podziwianymi i oklaskiwanymi.

            Program zespołu teatralnego koncentruje się na pracy z tekstem literackim oraz na uczestniczeniu w odbiorze sztuk teatralnych i ekspozycji muzealnych. Realizowany jest podczas zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły, podczas przedstawień dla rówieśników, rodziców, grup przedszkolnych, na przeglądach teatrzyków oraz podczas wycieczek do teatrów i muzeów.            Zadaniem prowadzących jest zainteresowanie dzieci sztuką teatralną. Pragnieniem naszym jest również doprowadzenie do tego, by dzieci były swobodniejsze, szerzej widziały świat, umiały sobie poradzić w rozwiązywaniu swoich problemów.

             8 marca 2007r. odbył się casting do zespołu teatralnego „Małe Jedyneczki”. Zgłosiło się na niego 30 osób. Zostało zakwalifikowanych 16 dzieci: Dominika Twardowska  kl.IIIa, Dorota Sobich kl.IIId, Maria Ostrowska kl.IIId, Kacper Orzeł kl. IIe, Karolina Barszcz kl. IIe, Katarzyna Celińska kl. IIId, Jakub Wojtalski kl. IIIf, Radosław Malon kl.IIIf, Łukasz Goławski kl.IIIe, Adam Andruszak kl.IIe, Miłosz Murawski kl.Iic, Monika Rycak kl. IIf, Natalia Winiarska kl.IIf, Maja Klębowska kl.IIf, Weronika Mańkowska kl.Ig, Dominika Kucharska kl.Ib

Po czym ustalony został termin i miejsce spotkań na czwartki od godz.16.00 do godz.17.00 w budynku szkoły przy ul. Stasia i Nel.

Rozpoczęliśmy przygotowania do spektakli „Smutna Baba Jaga” oraz „Jaś i Małgosia”

Etapy pracy nad spektaklem:

 Chcąc przybliżyć dzieciom dobra kultury wysokiej zorganizowałyśmy w kwietniu wyjście do ŁOK-u na wystawę malarstwa i rzeźby H. Wiącek pt. „Jan Paweł II” oraz do Muzeum Regionalnego w Łukowie w celu obejrzenia aktualnej ekspozycji. W maju pojechaliśmy na XXXIX Ogólnopolskie Puławski Spotkania Lalkarzy, które rozpoczęły się 24 maja w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”. Przejazd do Puław został sfinansowany ze środków EFS.

Uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu spotkań oraz obejrzeliśmy 3 przedstawienia:

 1. „Czas Aniołów” Teatr Sivina II [teatr czarny]

 2. „Sprzedawca balonów” Teatr Supełki [marionetka]

 3. „W Psiej Górce” Teatr Młodych [kukły]

 Mieliśmy okazję zobaczyć i poznać nie tylko wykonawców ale i twórców przedstawień, znawców teatru lalki i animacji. Obejrzeliśmy również wystawę Grzegorz Kwiecińskiego „Magia lalki” w Puławskiej Galerii Sztuki.

       W czerwcu daliśmy 2 przedstawienia dla uczniów naszej szkoły, rodziców i nauczycieli.

Materiały do zajęć, z których zostały wykonane dekoracje zostały sfinansowane ze środków EFS.

więcej zdjęć

       We wrześniu wznowiliśmy działalność po wakacjach. Przypomnieliśmy sobie treść przedstawień i ponownie je wystawiliśmy zapraszając gości z przedszkola oraz uczniów oddziałów przedszkolnych z naszej szkoły oraz uczniów klas pierwszych. Jedno z przedstawień zostało zarejestrowane przez telewizję Master TV.

 Od września 2007r. spotykamy się w środy w godz. 16.30 – 17.30 (miejsce spotkań bez zmian).

Obecny skład zespołu: Karolina Barszcz kl.IIIe, Katarzyna Celińska kl.IVd, Łukasz Goławski kl.IVe, Dominika Kucharska kl.IIb, Radosław Malon kl.IVf, Weronika Mańkowska kl.IIg, Laura Milewska kl.IId, Miłosz Murawski kl.IIIc, Kacper Orzeł kl.IIIe, Maria Ostrowska kl.IVd, Jakub Rodak kl.IVe, Monika Rycak kl.IIIf, Dorota Sobich kl.IVd, Dominika Twardowska kl.IVa, Natalia Winiarska kl.IIIf.

       Z nowym składem rozpoczynamy pracę nad nowymi przedstawieniami: „Czerwony kapturek” i „O Kasieni i listkach Pani Jesieni”. Premiera planowana listopad/ grudzień.

Hanna Wiącek

 


 

Szkolne Koło Origamistów

 

W ramach projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej ” od 6.03.2007r. do stycznia 2008r. realizowany jest program Szkolnego Koła Origamistów. Adresatami programu są uczniowie kl. IV – VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. G. Piramowicza w Łukowie. Zajęcia prowadzone są 1 x w tygodniu  po 45 minut przez Agnieszkę Peryt – wychowawcę świetlicy szkolnej.

Origami to znakomita zabawa, a zarazem sztuka składania papieru wywodząca się z Japonii. Sztuka ta polega na składaniu figurek z kartki papieru, bez użycia kleju i nożyczek. Fantastyczne kształty powstają przy pomocy zręcznych zgięć papieru, fantazji i znajomości reguł składania.

Podczas prowadzonych zajęć uczniowie poznają następujące techniki składania papieru: origami płaskie, przestrzenne, modułowe i kiri – origami. Wykonywane prace powstaja z kwadratu, prostokąta, trójkąta i koła. Dotychczas uczniowie złożyli m. in. kwiaty, owoce, ryby, zwierzęta, ptaki, gwiazdy, bombki, pudełka, zakładki do książki, portrety chłopca i dziewczynki, herby Łukowa, ornamenty itp.(patrz zdjęcia nr 1,2,3,4,5,6,7).

Działania podjęte podczas realizacji programu Szkolnego Koła Origamistów umożliwiły uczniom zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności poprzez rozwijanie ich zainteresowań. Przyczyniły się do rozwoju zdolności manualnych uczniów, a także pozwoliły aktywnie spędzić czas wolny. Ponadto origami : pobudza fantazję, wyrabia pracowitość, uczy logicznego myślenia, rozwija wrażliwość na otaczający świat, ćwiczy pamięć, wyrabia dokładność, precyzję, wzmacnia umiejętność skupienia się i zachowywania ciszy. Poza tym jest to doskonała zabawa dająca radość i satysfakcję z własnej pracy. W uczniach wzrasta poczucie własnej wartości. Efekt pracy wyzwala w dziecku chęć do nowej twórczości.

Uczniowie zaprezentowali wytwory swojej pracy biorąc udział w II Targach Pomysłów Edukacyjnych pod hasłem „Origami uczy, bawi, wychowuje”. Targi odbyły się 25.09.2007r. w Zespole Szkół Nr 1 w Siedlcach i zostały objęte honorowym patronatem Ambasady Japonii w Polsce. Spotkanie miało charakter wystawy z jednoczesną możliwością uczestnictwa w części mini warsztatowej. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Szkolnego Koła Origamistów. Zaprezentowane zostały przestrzenne gwiazdy. Można było zobaczyć: choinki, koszyki, prezenty ozdobione gwiazdami oraz plansze z gwiazdozbiorem: „Mała Niedżwiedzica” (patrz zdjęcia nr 8,9,10,11,12,13,14). Jedna z uczennic kl. V d Anna Przeździak razem z opiekunką Koła czynnie uczestniczyły w mini warsztatach, prezentując sposób wykonania gwiazd nauczycielom z woj. mazowieckiego (patrz zdjęcia nr 15,16,17,18,19).

Realizacja programu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Unni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakupiono różnorodne materiały rękopiśmienne i przybory niezbędne do prowadzenia zajęć. Na uwagę zasługuje zakup tkanin, które wykorzystano do dekoracji uroczystości szkolnych i wystaw (patrz zdjęcia nr 20,21). Natomiast korkowe tablice służą jako pomoc dydaktyczna oraz eksponują wykonane przez uczniów prace (patrz zdjęcia nr 22,23,24,25). Na uwagę zasługuje zakup sprzętu technodydaktycznego w postaci cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Canon, który jest niezbędny do wykonywania zdjęć zarówno podczas zajęć, wystaw jak i uroczystości szkolnych. Bardzo cenną pomocą dydaktyczną stał się zakup 21 pozycji książkowych z zakresu origami. Pozwalaja one uczniom wykonywać papierowe cuda wg instrukcji zawartej w książce, co ubogaca i usprawnia pracę podczas zajęć. Ponadto praca z książką wycisza i uspokaja grupę, co jest szczególnie potrzebne dzieciom i młodzieży w dzisiejszych czasach.

Z radością należy stwierdzić, że realizacja programu Szkolnego Koła Origamistów w ramach projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” przyniosła oczekiwane rezultaty.

galeria zdjęć

Agnieszka Peryt

 


 

 

Program „Zabawy i gry matematyczne w klasie pierwszej”

w ramach projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej”

 

Program skoncentrował się na pomocy uczniom wykazującym problemy w nauce matematyki poprzez zabawową formę nauczania. Dzięki zabawie treści kształcenia są przez dzieci lepiej zapamiętywane, zgodnie z zasadą, że trwalej zapamiętuje się to, co jest bardziej interesujące i przyjemne. Gry i zabawy  o treści matematycznej spełniają różnorodne cele i zadania. Zapewniają też uczniom możliwość wyrównywania szans edukacyjnych, umożliwiają zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą ich  edukację.

Zabawy i gry matematyczne prowadzę w kształceniu zintegrowanym już od kilku lat, od momentu, gdy ukończyłam kurs prowadzony  pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej.

W II semestrze roku 2006/7 w wymiarze 2 godzin tygodniowo zajęcia prowadzone były dla dzieci z różnych klas pierwszych mających trudności w uczeniu się matematyki w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia te były dla nich szczególnie cenne, ponieważ spełniały różnorodne dydaktyczne i wychowawcze cele i zadania:

Ważne było również, aby dzieci uodporniały się emocjonalnie i potrafiły zdobyć się na wysiłek intelektualny w sytuacjach trudnych i pełnych napięć.    To, czy będą odnosić sukcesy, w dużej mierze zależy od poziomu opanowania przez nie umiejętności liczenia, wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania  w pamięci.

Podczas zabaw i gier matematycznych kształtowałam rozumowanie, odporność emocjonalną i umiejętności, pokonywania trudności,  bo jest to sposób przygotowania  i uchronienia dzieci przed niepowodzeniami  oraz wprowadzenie ich na ścieżkę szkolnych sukcesów.

      Realizacja zadań w grupie rówieśników, wspólna zabawa i nauka znakomicie wpływała na rozwój i dojrzewanie społeczne dzieci.

     Pierwszy etap wtajemniczenia w grach ścigankach rozpoczynał się od sytuacji, w której dzieci uchwyciły sens gry i wiedziały, że warto zwyciężyć dla osobistej satysfakcji, że można ścigać się w umowny sposób na specjalnie do tego skonstruowanym torze. W czasie takiego ścigania się muszą być przestrzegane pewne reguły.

Gry ściganki to dla dzieci swoisty kodeks zachowania się osób grających: ukazuje jak się rywalizuje, jak się zachowuje wygrywający, a jak przegrywający.

W grach opowiadaniach następuje wspólne ustalenie obowiązujących   w niej reguł. Dzieci rysują planszę i rozmieszczają pułapki i premie. W trakcie gry należy zachować klimat partnerstwa i dokładnie przestrzegać  obowiązujących w niej umów. Po zakończeniu gry należy pogratulować zwycięstwa, a potem podkreślić, że  następnym razem będzie okazja do rewanżu.

Poprzez grę „Jeździmy windą  w zaczarowanym domu” odbywało się gromadzenie doświadczeń sprzyjających rozumieniu aspektu porządkowego liczby naturalnej. Wartość edukacyjna zabawy wzrastała, jeżeli dorosły, jeżdżąc windą „pomyli się”. Dzieci mają wtedy okazję do używania takich sformułowań jak: za wysoko, trzeba zjechać w dół, dwa piętra niżej itd. Najpierw bawią się  z nauczycielem, potem  mają już swoje pomysły. Np. zwożą windą wszystkich lokatorów z zaczarowanego domu na spacer i  zasiedlają dom od nowa. Dużo przy tym radości i wiele kształcących rozmów.

W czasie zajęć bawiłam się też z dziećmi w: Grę w kartofla. Wyścig pionków z nagrodami. Grę w kamyki, w bierki. Ile warta jest wieża?

Te zabawy i gry stanowią dla dzieci okazję do gromadzenia doświadczeń logicznych i matematycznych ważnych dla kształtowania pojęcia liczby naturalnej i rozwijania sprawności rachunkowych. Znakomicie nadają się do kształtowania aspektu porządkowego liczby naturalnej. Sprzyjają także rozszerzeniu zakresu liczenia, przybliżają dzieciom sens mnożenia.

Gry - katastrofy nadają się do rozwijania koordynacji wzrokowo- ruchowej i doskonalenia umiejętności rachunkowych dzieci.

Poprzez zabawy dzieci uczyły się cierpliwości, wytrwałości, dokładności, ćwiczyły charakter – zwyciężały lub zostały pokonane, tak jak w życiu  bywa. Następna zabawa, gra to nowe wyzwanie, nowe zadanie do pokonania, nie jest rzeczą najważniejszą kto wygra, ważne jest podejmowanie prób, cieszenie się  z sukcesów, nie poddawanie się i przyjmowanie porażki z godnością. To swoisty kodeks  właściwego postępowania. Pogratulujmy zwycięzcy, uściśnijmy dłoń słabszemu, jutro może być inaczej to przecież tylko zabawa.  Tego uczyły się dzieci na zajęciach zabawy i gry matematyczne.

Zajęcia były wypełnione zabawami, ciekawymi zadaniami i grami, po to, aby nauka stała się przyjemniejsza i przyniosła lepsze rezultaty. Wszystkie zabawy prowadzone były w sposób przyjazny dla dzieci, w radosnej atmosferze.

Podczas zabawy „Ile wart jest domek” dzieci kształtowały umiejętność dodawania stosownie do swoich kompetencji.

Uczyły się liczyć wykorzystując w tym celu zbiory zastępcze (ziarna fasoli, liczydła) i ustalały równoliczność dwóch zbiorów. Usprawniały spostrzeganie  i próbowały udzielić odpowiedzi na pytania: O ile ma więcej ten, kto wygrał? i O ile ma mniej ten, co przegrał?

Trenowały umiejętności na czynnościach manualnych i ćwiczyły koordynację wzrokowo- ruchową.

Zakończenie tej zabawy jest dla dzieci dobrą okazją do: kształtowania umiejętności rachunkowych i gromadzenia doświadczeń w zakresie porównywania i ustalenia o ile więcej, o ile  mniej.

Dzieci podczas zabaw gier - opowiadań  negocjowały reguły, które miały  zamiar przestrzegać w czasie gry.  Uczyły się planować i przewidywać, co też może się zdarzyć i jakie będą tego skutki. Była to znakomita okazja do rozwijania rozumowania przyczynowo-skutkowego. Umieszczały na trasie wyścigu pułapki i premie, co było pretekstem do prowadzenia ożywionych rozmów na dokładnie określony temat. Tworzyły coś na kształt opowiadania. Przygody te były zanotowane na planszy w formie uproszczonych rysunków. Dzieci budowały więc rodzaj planu opowiadania i ilustrowały go, posługując się  swego rodzaju pismem obrazkowym. Wszystko to miało niebagatelny wpływ na przygotowanie dzieci do tego, co będzie wymagane od nich na edukacji polonistycznej

Podczas zabawy i gry z dominem dzieci zapoznały się z kostkami domina  i doskonaliły umiejętności dodawania.

Było sporo okazji do uświadomienia sobie roli zera w dodawaniu. Ta seria zabaw rozwija u dzieci kombinatoryczne myślenie i przyczynia się do doskonalenia umiejętności dodawania. Doskonały trening.

W trakcie zabawy z kostkami do gry dzieci mogły przekonać się, jakie korzyści wynikają ze stosowania przemienności i łączności dodawania.

Gry są pełne sytuacji, które sprzyjają globalnemu ujmowaniu liczby elementów.

 Ponadto ćwiczą umiejętność dodawania i przybliżają dzieciom sens mnożenia. Niezwykle kształcąca jest także konieczność zapisywania wyników gry w tabelach. Dzieci mogą się przekonać o korzyściach, jakie wynikają   z uporządkowanego zapisu.

 

EWALUACJA  zabaw i gier  matematycznych w klasie pierwszej

Program zajęć szczegółowo określał tematykę zabaw. Przestrzeganie reguł podczas ich kontynuowania to podstawa dobrej zabawy, to swoisty  kodeks zachowania się grających. Dane niezbędne do wyciagnięcia końcowych wniosków systematycznie zbierałam w trakcie ewaluacji bieżącej po przeprowadzonych zajęciach oraz ewaluację końcową.

Zajęcia cieszyły się powodzeniem wśród dzieci, zabawy dostarczały im miłej rozrywki, o czym świadczyła odbywająca się po zajęciach ewaluacja cząstkowa.

Ewaluacja bieżąca polegała na uzupełnianiu karty ewaluacji przez uczniów po skończonych zajęciach. Po przeprowadzonych zabawach matematycznych dzieci wklejały odpowiednie znaczki, buzie, rysowały samodzielnie elementy, zamalowywały klocki  itp.

Ewaluację poszczególnych zabaw i proponowanych gier przeprowadziłam metodą wysp, tarczy strzelniczej lub okolicznościowych kart zbiorczych, na których dzieci naklejały znaczki, symbole…  Wyniki ewaluacji bieżącej wykazywały na wielką popularność zabaw i gier matematycznych, potwierdzało to ich atrakcyjność oraz  właściwy dobór zabaw  i odpowiedni sposób prowadzenia zajęć.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach. Ewaluacja była anonimowa, mimo to zawsze zamalowywały odpowiedzi: bardzo mi się podobało lub zaznaczały największe wyspy, co też oznacza większe ich powodzenie.

Przy ewaluacji zajęć  „Ile wart jest domek?” dzieci wypełniały kartę ewaluacji  polegającą na wklejeniu w sylwetkę domu uśmiechniętej buzi J  - jeśli zajęcia podobały im się; jeśli nie - mogły dowolnie wkleić buzię K L  w sylwetkę domku lub poza nim. Zależało to od samopoczucia dziecka, od zainteresowania zabawą lub innych okoliczności spowodowanych np. przegraną. Ilustrują to dołączone karty ewaluacji.

Do ewaluacji zabaw i gier z wykorzystaniem domina zastosowałam papierową kostkę domina, na której każde dziecko dorysowało punkty od zera do sześciu. Układ punktów mógł być dowolny,  dla mnie liczyła się tylko suma. Wszystkie dzieci biorące udział w tych zabawach  narysowały na kostce po dwanaście punktów, co daje 100% ich powodzenia. To utwierdzało mnie  w przekonaniu, że dobrze prowadzę te zajęcia.

Ewaluacja zabaw z kostkami do gry  polegała na zaznaczeniu ich atrakcyjności na tarczy strzelniczej. Dzieci dużymi kropkami przyznawały ilość punktów w skali: 5, 3, 1. Ilustrują to załączone karty ewaluacji przy scenariuszach poszczególnych zajęć.

Podczas ostatnich zajęć przeprowadziłam w klasie ewaluację końcową, która polegała na zmalowaniu buzi K J L oznaczającej nastrój towarzyszący dzieciom podczas zabaw wskazała na zasadność ich prowadzenia w dalszym kształceniu.  Odpowiedzi na pytanie: Czy chętnie uczestniczyły  w zajęciach?  100 % odpowiedzi było na TAK. Na pytanie otwarte, co podobało ci się najbardziej? Dzieci udzielały krótkiej odpowiedzi pisząc: zabawy, gry, ściganki, labirynty, domino… Przez cały czas obserwowałam też pracę dzieci podczas zabaw, dlatego wiem, że dostarczyłam im wielu radości. Nawet dzieci, które miały kłopoty z aklimatyzacją szybko polubiły wspólne ściganie się, nawiązywały pozytywne relacje z rówieśnikami, nawiązywały kontakt wzrokowy, zaczynały mówić, cieszyły się z wygranej a tym samym uczyły się kodeksu postępowania  w wyniku wygranej lub przegranej. W trakcie zabaw przecież o to chodzi, żeby dostarczyć dzieciom radości, nauczyć odnoszenia sukcesu lub zniesienia przegranej z godnością.

Wybrane zabawy i gry cieszyły się dużym zainteresowaniem.  Zabawy przerosły moje oczekiwania. Dzieci oceniały je bardzo wysoko, co było niezwykle ważne.

Ewaluacja prognozująca: Wszystkie dzieci jak wykazały wyniki ewaluacji chętnie uczęszczały na zajęcia i bawiły się, nie zdając sobie sprawy, że w ten sposób zdobywają umiejętności matematyczne. Będę kontynuowała program  w klasach pierwszych w roku szkolnym 2007/8. Zajęcia będą realizowane  tak jak dotychczas  w I semestrze w  wymiarze  2 godzin tygodniowo na takich samych zasadach jak w roku 2006/7. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek  w godz. 16.00 – 17.30 w sali nr 10 w szkole przy ul. Stasia i Nel.

 

PODSUMOWANIE

Zabawy i gry matematyczne dostarczają dzieciom wielu korzyści. Sprawiają im dużo radości.  Są okazją do rozwijania potencjału twórczego  i rozszerzania możliwości umysłowych. Kształtują umiejętności interpersonalne w trakcie uzgadniania z drugim dzieckiem obowiązujących reguł i respektowania ich w trakcie  gier. Podczas zabaw jest dość okazji do krzepnięcia odporności emocjonalnej.

Kształtują odporność emocjonalną, aby dzieci nie poddawały się zbyt łatwo frustracji, kiedy natrafią na przeszkody i gdy wynik ich starań nie jest dość dobry. Muszą także znieść porażkę z nadzieją, że będzie lepiej, bo to pomoże im  wytrwać w osiąganiu  obranych celów nawet w mało sprzyjających warunkach.

Rozwijają umiejętności interpersonalne, aby dzieci umiały współpracować z rówieśnikami i aby potrafiły z dorosłymi negocjować korzystne warunki przy zabawie lub wspólnie wykonywanych zadaniach.

Wzmacniają potencjał twórczy, aby dzieci mogły śmiało projektować i wytrwale realizować swoje pomysły, a także aby umiały trafnie przewidywać    i dążyć do sprawdzenia, czy tak się stanie i jakie będą konsekwencje.

Rozszerzają możliwości umysłowe i rozwijają zainteresowania, aby dzieci te odnosiły sukcesy nie tylko w jednym przedmiocie szkolnym, jednej dziedzinie i mogły być świetnymi uczniami.

W zabawach  i grach matematycznych w klasie pierwszej stosowałam  sprawdzony system pracy uwzględniający specyficzne potrzeby i możliwości intelektualne dzieci. W czasie zajęć wykorzystywałam dodatkowo matematyczne gry dydaktyczne zaproponowane przez GRANNĘ. Dzieci liczące wolno opierały swoje obliczenia często na zbiorach zastępczych.

Do realizacji zajęć dydaktycznych  zostało zakupionych  ze środków EFS pięć teczek „Skarbców matematycznych”, które zawierają pomoce dydaktyczne: liczmany, karty logiczne, klocki, liczyła, kamyki, szkiełka, woreczek, zegar, pętle, frotki itp. Znajdujące się tam papierowe postacie zwierząt wykorzystywane są podczas rysowanych przez dzieci gier planszowych. Dzięki atrakcyjnej zawartości kuferka zajęcia stały się dla dzieci bardziej ciekawe, ponieważ ich własne rysunki często im się nie podobają. Mając gotowe obrazki postaci zwierząt i roślin wykorzystują je do budowania gier ściganek i gier opowiadań. Pięć kuferków pozwala dzieciom na pracę  w grupach i zabawę w te same gry w jednym czasie, gdzie w wieku dzieci młodszych jest to zjawisko często spotykane i ułatwia pracę  nauczycielowi. Atrakcyjne liczmany dzieci często wykorzystują do obliczeń rachunkowych.

Do realizacji zajęć w ramach projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” zostały zakupione ponadto inne gry matematyczne, które pozwalają dzieciom przeżywać przygody bohaterów, uczą spędzania wolnego czasu, zdrowej rywalizacji oraz sposobu prawidłowego zachowania się   w przypadku wygranej  lub przegranej.

Papier pakowy umożliwia dzieciom naukę rysowania własnych gier planszowych, które stanowią dla nich dużą wartość ze względu na możliwość rysowania własnych torów, pułapek i premii. W ten sposób pokazuję dzieciom jak można samodzielnie na papierze pakowym czy z bloku rysunkowego wykonać grę, w którą można zagrać razem z rodzeństwem czy rodzicami.

Zakupione środki dydaktyczne finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego do realizacji programu „Zabawy i gry matematyczne w klasie pierwszej” będą pomocne także w dalszej edukacji uczniów klas I –III  np. w zakresie zajęć wyrównawczych czy w realizacji dalszych zabaw matematycznych dla klas programowo wyższych.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczestnicząc w zajęciach skorzystały dzięki środkom Unii Europejskiej z możliwości wyrównywania szans edukacyjnych, mogły uzupełnić wiedzę, nabyć nowe umiejętności,

zdobyć dodatkową wiedzę poprzez naturalne zabawowe  sytuacje wspierane przez nieznane im gry.

Dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków UE  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego można było zakupić dla uczniów materiały do zajęć: bloki, kredki, kleje, ołówki… Większość dzieci uczestnicząca w realizowanych zajęciach  pochodzi z rodzin o niskim statucie materialnym, korzystanie więc z nowych materiałów papierniczych uatrakcyjniała zajęcia. Wszystkie dzieci miały podczas zajęć potrzebne przybory, wystarczyło tylko rozbudzić w nich zainteresowania i sprawić  ze chętnie przychodziłyby na nie. Dzięki temu nie było dysproporcji i podziału na gorsze i lepsze.

Rzeczywistość wymaga od nas siły, poprzez sukcesy i porażki zdobywamy hart ducha. Poprzez udział w grach matematycznych dzieci  uczyły się walki  i rywalizacji w pozytywnym tego słowa znaczeniu, na polu naukowym. Teraz rozwiązywali zadania szkolne, potem  będą rozwiązywać zadania życiowe.  Od ich odporności emocjonalnej zależy czy pokażą swoją mądrość i wysiłek intelektualny w sytuacjach pełnych napięć.

Podsumowując należy stwierdzić, że gry i zabawy  o treści matematycznej spełniały różnorodne cele i zadania.  Te zaplanowane w programie zostały w całości zrealizowane.  Zajęcia zapewniły też uczniom możliwość wyrównywania szans edukacyjnych, umożliwiały zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą ich  edukację w kształceniu zintegrowanym. Rodzice przyprowadzając i odbierając dzieci  często kontaktowali się ze mną, co zapewniało współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym.

 

Wykaz zakupionych pomocy i materiałów do realizacji programu

„Zabawy i gry matematyczne w klasie pierwszej”

finasowanych ze środków UE  z EFS:

 

 Planszowe gry dydaktyczne:

1.     „Miesiące i pory roku” – 2 szt.

2.     „Dni tygodnia” – 2 szt.

3.     „Poznajemy godziny” – 2 szt.

4.     „Dziki zachód” i „Piraci” – 1 szt.

5.     „Wyścigi konne”  i  „Wyprawa przez dżunglę” - 1 szt.

6.     „Labirynt” , „Myszki” – 1 szt.

7.     „Chińczyk” i „Warcaby” – 1 szt.

8.     „W sadzie” i „W lesie” – 1 szt.

9.     „Poczta” – 1 szt.

10.  „Pierwsze liczenie” dodawanie i odejmowanie od 1 do 100 – 1 szt.

Gry GRANNY:

1.     „Patyczaki” – 1 szt.

2.     „Super farmer” – 1 szt.

3.     „ Karta rowerowa” – 1 szt.

4.     „Tangram” – 1 szt.

5.     „Zgaduj zgadula” – 1 szt.

Inne gry:

·        Domino – zwierzęta domowe – 1 szt.

·        Domino - owoce – 1 szt.

·        Bierki – 6 szt.

·        Puzzle matematyczne – 1 szt.

·        „Skarbce matematyczne” – 5 szt.

Inne :

·        Pieniądze do zabawy – 2 szt.

·        Papier pakowy  - 100 szt.

·        Bloki rysunkowe, kredki, kleje

Mając solidne przygotowanie merytoryczne oraz doskonałe środki dydaktyczne zachęcam dzieci mające trudności matematyczne do udziału w zajęciach, które stwarzają uczniom nową atrakcyjną szansę edukacyjną, umożliwiają im zdobycie dodatkowej wiedzy, dają możliwość wyrównania startu pierwszakom. Zapraszam do udziału w zabawach  matematycznych!
Wtorek godz. 16.00 – 17.30,  SP nr 1 ul. Stasia i Nel 2, sala nr 10.

Urszula Chojnacka

 


 

Zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla dzieci otyłych

W ramach realizacji projektu „ Szkoła Przyszłości w Gimnazjach ziemi Łukowskiej” powstał program zajęć rekreacyjno-ruchowych dla dzieci otyłych, które marzą o pozbyciu się zbędnych kilogramów. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec i są kontynuowane we wrześniu i październiku.

    Jeden raz w miesiącu organizowane jest wyjście na basen lub wycieczka rowerowa.

    Zajęcia oparte są na różnych formach działalności ruchowej: jest to atletyka terenowa, gry zespołowe, gry rekreacyjne, pływanie, gry podwórkowe, wycieczki rowerowe.

    Dzięki temu, że program został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mogłam zakupić magnetofon do ćwiczeń muzyczno-ruchowych i taką ilość sprzętu sportowego aby była wystarczająca dla każdego dziecka w celu zachęcenia do systematycznej aktywności ruchowej.

    Dzięki dużej ilości sprzętu sportowego: piłek, skakanek, ringo, sprzętu do gry w unihokeja dzieci mogły nabyć i doskonalić umiejętności, polepszyć swoją koordynację, rozwinąć funkcje motoryczne, zwiększyć wydatkowanie energii.

Beata Wegner

 

 


 

"Ziemia Łukowska dzisiaj"

Celem programu jest przybliżenie uczniom znajomości własnej miejscowości, gminy i regionu. Służy poznaniu przez uczniów własnej tożsamości, kształtowaniu postaw narodowo-patriotycznych, wychowaniu w duchu tolerancji, rozumieniu historii i kultury. Ma też za zadanie rozwijać zainteresowania własnym miejscem zamieszkania, ukazać piękno i niepowtarzalność lokalnego środowiska przyrodniczego, historycznego i kulturowego, a także przygotować młode pokolenie do życia w lokalnej społeczności, do uczestnictwa w kulturze regionu, współtworzenia jego oblicza i przejmowania odpowiedzialności za jego losy, jak również umożliwia uczniom zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej.

Program dydaktyczno – wychowawczy „Ziemia Łukowska dzisiaj” przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej w ramach zajęć pozalekcyjnych 15 godzin miesięcznie dla 45 osobowej grupy uczniów, wykazujących zainteresowania wiedzą historyczną, obywatelską i kulturalną.

Adresowany jest do 45 osobowej grupy uczniów szkoły podstawowej wykazujących predyspozycje do poznawania historii, kultur, problemów lokalnej społeczności, w tym społeczności miasta, z którego pochodzą uczniowie nabywania umiejętności stosowania technik informacyjnych.

Autorami i opiekunami programu są: p.Małgorzata Janasz, p.Sławomir Uszko i p.Tomasz Peplak

 

Cele ogólne:

-     Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu.

-     Poznania regionu i jego kultury.

-     Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej.

-     Wprowadzenie w życie kulturalne wspólnoty lokalnej.

-     Rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej.

-     Kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej,

-     Nabycie wiedzy i umiejętności stosowania technik informatycznych

Cele szczegółowe:

-     Zapoznanie uczniów z historią, geografią, gospodarką, walorami krajoznawczymi oraz kulturą ludową rodzinnej miejscowości i regionu.

-     Zapoznanie uczniów ze specyfiką rodzinnej miejscowości na tle regionu i regionu na tle Polski.

-     Ukazanie związków między ważnymi wydarzeniami w dziejach Polski, a dziejami lokalnymi i historią rodzinną.

-     Budzenie u uczniów zainteresowań przeszłością oraz dniem dzisiejszym własnego miasta i regionu.

-     Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z historią lokalną i kulturą regionalną.

-     Rozwijanie aktywnego i świadomego udziału uczniów w życiu wspólnoty lokalnej.

-     Kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń i potrzeby pielęgnowania tradycji rodzinnych.

-     Kształtowanie potrzeby ochrony zabytków, pamiątek, pomników przeszłości.

-     Przedstawienie rezultatów aktywności na stronie internetowej szkoły.

        Rezultaty realizacji programu:

Realizacja programu została zaplanowana na okres od 01.03.2007 r. do 30.01.2008 r. Dotychczas zrealizowane treści w ramach programu to:

-     Moja miejscowość i jej okolice,

-     Obiekty kultury sakralnej w Łukowie,

-     Dawna wieś polska w okolicach Łukowa,

-     Zagadka łukowskiego herbu,

-     Pochodzenie nazwy miejscowości Łuków,

-     Herby powiatu łukowskiego,

-     Zabytki przyrody w powiecie łukowskim,

-     Najatrakcyjniejsze miejsca krajobrazowe Lubelszczyzny,

-     Warunki przyrodnicze i krajobrazowe Ziemi Łukowskiej i okolic oraz Lubelszczyzny,

-     II wojna światowa na Ziemi Łukowskiej,

-     Kampania wrześniowa na terenach łukowskich,

 

Uczniowie w ramach realizacji programu podejmują różne metody pracy, np.:

-     Kronika,

-     Pogadanka,

-     Praca z tekstem,

-     Pokaz itp.

 

Wszelkie osiągnięcia w ramach pracy programu są uwiecznione zapisami w kronice. Dzieci prowadzą też zeszyty i tworzą albumy.

Odbyło się też kilka wycieczek dydaktycznych:

-     21.03.2007r. Obiekty kultury sakralnej,

-     28.03.2007r. wycieczka do muzeum „Dawna wieś polska w okolicach Łukowa”,

-     27.04.2007r. wycieczka do Lublina i Kozłówki,

-     31.05.2007r. wycieczka do rezerwatu „Jata” w miejscowości Żdzary,

-     12-13.06.2007r. biwak na Roztoczu,

-     7.10.2007r. wycieczka do Woli Gułowskiej.

 

Muzeum w Kozłówce

 

Wycieczka do rezerwatu "Jata"

 

Wycieczka do rezerwatu "Jata"

 

Biwak na Roztoczu

 

Pieszo po Roztoczu

 

Zdjęcia z wycieczki do Woli Gułowskiej

 

Zdjęcia z wycieczki do Woli Gułowskiej

 

Tematyka działań na powyższych wyjazdach ściśle łączyła się z realizacją celów ujętych w programie.

Przejazd oraz część innych kosztów (bilety w Kozłówce) finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonano wiele zdjęć, dzięki udostępnieniu aparatu fotograficznego zakupionego ze środków EFS.

Materiały wykorzystane zna zajęciach również zakupiono dzięki EFS.

 

Sławomir Uszko

 


 

 

"Program zielonej szkoły nad Bałtykiem" w Jastrzębiej Górze

Wyszliśmy z klasy, by pójść do innej.
Tam podłogą ziemia, dachem niebo,
oknami chmury, a drzwiami słońce.

 W ostatnich latach popularną formą pracy nauczyciela  z dziećmi stały się wyjazdy na zieloną szkolę. Dla wielu uczniów jest to jedyna możliwość wypoczynku poza miejscem zamieszkania. W okresie, kiedy dziecko ma ogromne możliwości poznawcze, jest ciekawe otaczającego świata, trzeba mu to umożliwić i wyjść ze sztywnych miejsc pracy, jakimi są klas, tablica i ławka szkolna. Wyjazdy połączone z nauką to forma pracy dająca najwięcej możliwości rozwijania aktywności poznawczej i twórczej ekspresji uczniów. Zdobyte w ten sposób wiadomości i umiejętności są trwałe i efektywne, ponieważ związane są z przeżyciami i emocjami dzieci.

W dniach od 14 do 18 maja 2007 roku 49 dzieci z klasy II b i III c Szkoły Podstawowej nr 1 w Łukowie ze swoimi wychowawczyniami Elżbietą Świerczewską i Anną Molendą  wyjechały do Jastrzębiej Góry na Zieloną Szkołę nad Bałtykiem. Wyjazd odbył się według programu zrealizowanego w ramach projektu "Szkoła Przyszlości w Gminach Ziemi Łukowskiej" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – u. Fundusz pokrył całościowo koszt przejazdu oraz bilety wstępu do zwiedzanych miejsc. Dzięki refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego koszt wycieczki wyniósł na jednego uczestnika tylko 170 złotych.

Zwiedzamy Malbork

Hel – Fokarium

Podczas pięciodniowego pobytu dzieci zwiedziły między innymi twierdzę krzyżacką w Malborku . Były też na Helu, gdzie obejrzały Fokarium, Port Marynarki Wojennej, Muzeum Rybołówstwa. Odbyły rejs statkiem CPT Morgan. Były też w Gdyni. Tu oczywiście miały możliwość zobaczenia okrętu Błyskawica i muzeum Oceanograficznego . Dzieci zwiedziły również Gdańsk. Odbyła się również wycieczka na Przylądek Rozewie , wejście na latarnię morską. Ciekawą lekcją była wizyta w Chłapowie w prywatnej pracowni bursztynu.

W pracowni bursztynu w Chłapowie

Cudownie było w krainie gór piaskowych. Dzieci zdobyły szczyt najwyżej  z wędrujących wydm Łącką Górę. Interesującą lekcją był przyjazd do skansenu w Nadolu . W wiosce leżącej na zachodnim brzegu jeziora Żarnowskiego. Dzieci mogły zobaczyć XIX wieczną zagrodę gburską należącą do bogatego gospodarza . Z przewodnikiem rozmawiały po kaszubsku.

W drodze powrotnej zobaczyły Toruń  a w nim dom M. Kopernika , Starówkę oraz były na seansie  w Planetarium. Podczas pięciu dni spędzonych nad morzem dzieci poszerzyły wiedzę o tej krainie geograficznej, zdobyły umiejętności związane z bezpośrednim obcowaniem z naturą, miały również możliwość rozwijania wrażliwości na piękno przyrody oraz wytworów pracy ludzkiej.

Uczniowie każdego dnia sięgały do źródeł, które zostały zakupione z funduszu EFS między innymi atlasy geograficzne, przewodniki, mapy. To właśnie one pomogły poszerzyć wiedze na temat pobytu nad morzem.

Uczymy się na "zielonej szkole"

Pięciodniowy pobyt na zielonej szkole umożliwił wyrównanie szans edukacyjnych i zdobycie dodatkowej wiedzy. Dla wielu dzieci był to pierwszy wyjazd z domu bez rodziców. Zielona szkoła to ogromna frajda i radość. Dzieci spisały się na medal. Pomimo obaw rodziców uczestnicy przywieźli oprócz ciężkiej torby  wiele ciekawych upominków dla swoich najbliższych, w głowie dużo wiadomości zasłyszanych od przewodników. Jednym słowem radość i zadowolenie.

Co dał wyjazd na zieloną szkołę ?

- nauczył współżycia w grupie

- planowania podziału pracy

- odpowiedzialności za siebie i innych

- dyscypliny, koleżeństwa i współpracy

- wyjazd zaspokoił ciekawość dziecka

- poszerzył wiedzę o naszym morzu ,jego mieszkańcach.

 

Na wyjeździe swoją pomocą służyły mamy naszych dzieci.  Panie Agnieszka Lato, Agnieszka Zarzycka, Małgorzata Sobczak, Grażyna Mazurek, Krystyna Pawlikowska. Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie. Dziękujemy też bardzo Panu kierowcy Grzegorzowi Sawczukowi  za bezpieczną jazdę, cierpliwość i pomoc w każdej sytuacji.

Anna Molenda, Elżbieta Świerczewska

 


 

Program edukacji regionalnej "Skąd pochodzę"

Cele edukacyjne "Skąd pochodzę" - prezentacja wykonana w programie Power Point

 Bloki tematyczne:

 

Najbliższe otoczenie – rodzina. 

1. Historia rodziny na tle regionu.

2. Drzewo genealogiczne jako graficzny obraz rodu.

3. Tradycje rodzinne na tle regionu.

4. Tradycje religijne w mojej rodzinie, wspólnocie kościelnej.

 

Moja miejscowość 

1. Położenie geograficzne mojej miejscowości i usytuowanie jej w. regionie.

2. Historia naszej szkoły.

3.Historia mojej parafii.

4. Życie codzienne mieszkańców Łukowa.

5. Moja miejscowość w czasach „dziejowej zawieruchy".

 

 Nasz region 

1.  Położenie i ukształtowanie powierzchni naszego regionu oraz główne   miasta.

2.  Zabytki naszego regionu.

3.  Miejsca walk narodowowyzwoleńczych oraz działalność partyzancka   podczas II wojny światowej.

4.  Nasza parafia na tle diecezji.

5.  Miejsca kultu religijnego.

6.  Przyroda naszego regionu.

 Na zajęciach koła regionalnego uczniowie poznawali swój region, jego tradycje, historię, kulturę i folklor. Z materiałów zakupionych ze środków z EFS ( kredki, farby, kolorowe bloki, bibuła) uczniowie przedstawiali najciekawsze miejsca Łukowa, najatrakcyjniejsze miejsca w regionie, tworzyli własną sztukę ludową (wycinanki, kwiaty z bibuły).

    

W ramach zajęć koła regionalnego zwiedzaliśmy kościół pw. Podwyższenia Św. Krzyża. Uczniowie poznali jego historię, a także historię parafii. Zwiedziliśmy także Muzeum Regionalne w Łukowie.

Oglądaliśmy narzędzia gospodarskie używane przez naszych przodków, stroje naszych pradziadków. Zwiedziliśmy również wystawę amonitów, dzięki którym Ziemia Łukowska znana jest nie tylko w Europie, ale także na całym świecie.

W dniu 19 maja 40 uczniów pod opieką p. Ewy Lendzion, p. Agnieszki Peryt, p. Zenona Lendziona i p.Karolak –Zaręby zwiedzała Zamość. Wycieczka zorganizowana została w ramach realizowanego w szkole programu regionalnego. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od ogrodu zoologicznego. Następnie podziwialiśmy przepiękny zamojski rynek, słuchaliśmy hejnału z wieży ratusza. Ok. godz. 12.30 uczniowie zjedli obiad.

W programie wycieczki  znalazła się też katedra oraz dzwonnica, z  której uczestnicy podziwiali panoramę Zamościa. Zwiedziliśmy również muzeum Arsenał oraz wystawę plenerową, gdzie mogli oglądać czołgi, samoloty, działa używane przez polską armię podczas II wojny światowej.

            Kolejnym ciekawym miejscem był Pałac Zamojskich, pomnik Jana Zamojskiego, pomnik poświęcony „Dzieciom Zamojszczyzny” oraz park miejski.

Przejazd i bilety wstępu do muzeum Arsenał zostały sfinansowane z EFS.

Dzięki dofinansowaniu koszt wycieczki wyniósł tylko 20 zł.

 

 26 września 2007 roku została zorganizowana wycieczka do Woli Okrzejskiej Okrzei i Woli Gułowskiej. Uczniowie pod opiekunką : p. E. Lendzion, p. A. Peryt i p. Goławskiej zwiedzili Muzeum Henryka Sienkiewicza kościół Woli Okrzejskiej, kościół w Okrzei, Dom Czynu Bojowego Kleeberczyków i sanktuarium maryjne w Woli Gułowskiej.

Przejazd i bilety wstępu do Muzeum  H. Sienkiewicza zostały sfinansowane z funduszy EFS. Dzięki dofinansowaniu koszt wycieczki wyniósł tylko 7,50 zł.

Ewa Lendzion


 

"Zielona Szkoła" w Słowacji

W ramach realizacji projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” zorganizowano wyjazd dzieci na Zieloną Szkołę w Słowacji w dniach 21 – 26.05.2007r. Przy niewielkim wkładzie własnym, uczniowie mieli możliwość odkrywać piękno przyrody, poznawać walory turystyczno – krajoznawcze Tatr Słowackich, rozwijać wrażliwość na problemy środowiskowe, ochronę przyrody, korzystać z aktywnej formy spędzania wolnego czasu i wypoczynku.

Ze środków Unii Europejskiej sfinansowane zostały bilety wstępu w zwiedzanych obiektach oraz koszty przejazdu.

Uczniowie zwiedzali w Polsce Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, poznali historię i piękno Wzgórza Wawelskiego: Komnaty Królewskie, Skarbiec, Zbrojownię, Katedrę, Groby Królewskie, Smoczą Jamę.

Ponadto wędrowali górskimi szlakami i poznawali krajobraz Słowackich Tatr, podziwiali piękno Jaskini Wolności uznawanej jako Słowacki Narodowy Pomnik Przyrody, korzystali z basenów termalnych, hydromasaży w Aqua City w Popradzie.

Uczestnictwo w programie „Zielonej Szkoły” umożliwiło uczniom zdobycie dodatkowej wiedzy przyrodniczej, matematycznej, polonistycznej i historycznej. Zwiększyło motywację do samorozwoju, rozwinęło zamiłowanie do przyrody jak również wspomogło rozwój społeczny i poznawczy.

Alicja Kuźma, Anna Dmowska-Ciołek, Jerzy Kuźma


 

Jak miło było zwiedzać góry !
w ramach programu "Zielona szkoła Kraków - Zakopane - Wieliczka"

W Szkole Podstawowej nr 1 już drugoklasiści jeżdżą na „Zielone Szkoły”. Wytrwałe ośmiolatki  z klasy  II a i II e łukowskiej jedyneczki  wraz ze swoimi wychowawczyniami p. B. Śledź i p. B.  Zaniewicz w dniach  28. 05- 01.06. 07 r. uczestniczyły  w „ Zielonej szkole” w górach.

Wyjazd nie obciążył zbytnio kieszeni rodziców - wyniósł 230 zł, ponieważ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Fundusz pokrył całościowo koszt przejazdu oraz wszystkie bilety wstępu.

Podczas wycieczek dzieci  zwiedziły Kraków, szczególnie jego zabytki  wśród których był Wawel, Smoczą Jamę, Kościół Mariacki, Sukiennice . Wędrowały szlakiem w Dolinie Kościeliskiej, przeszły trudnym szlakiem do Jaskini Mroźnej. Przejazd wyciągiem krzesełkowym  na Gubałówkę był dla większości  dużą atrakcją.  Wycieczka nad Morskie Oko była okazją do poznania pięknych krajobrazów, wsłuchiwania się w szemrzące górskie potoki, podziwiania siły Wodogrzmotów Mickiewicza i uroczego jeziora Morskie Oko.

Spacer po Krupówkach zachęcał do zakupu upominków najbliższym, bądź pamiątek z wyjazdu. Wieliczka wprowadziła dzieci  w zupełnie inny nastrój : nastrój tajemniczości, piękna postaci   wyrzeźbionych  z soli, a rozbrzmiewający głos skarbnika kopalni zupełnie ich zaskoczył. W nagrodę za cierpliwość i wytrwałość  , a także z okazji Dnia Dziecka uczniowie byli na wycieczce w Rabkolandii czyli Parku Rozrywki w Rabce Zdroju. Było to okazją do radości ,śmiechu, prawdziwej zabawy, na którą uczestnicy w pełni zasłużyli.              

Dla wielu dzieci – uczestników „Zielonej Szkoły” była to pierwsza wyprawa w góry. Na pewno na długo pozostanie im w pamięci wspaniałe miejsce zakwaterowania , wyśmienite wyżywienie a także widoki i wspólnie spędzone chwile. Wyjazd umożliwił uczniom zdobycie dodatkowej wiedzy i dał możliwość wyrównywania szans edukacyjnych .

                                                               Barbara Śledź i Barbara Zaniewicz


 

Program "Piękna jest nasza Ojczyzna" zielona szkoła w Zakopanem

W dniach 28.05. - 1.06. 2007 roku uczniowie z klasy III e i III f przebywali ze swoimi wychowawczyniami Barbarą Czubaszek i Małgorzatą Kanią na Zielonej szkole w Zakopanem. Wyjazd odbył się w ramach realizacji projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” Dzieci poznały kilka najpiękniejszych miejsc południowej Polski. Zwiedziły Kraków, Zakopane i okolice, zobaczyły Morskie Oko, a w drodze powrotnej zwiedziły Kopalnię Soli  w Wieliczce.

Ten wyjazd dla wielu uczniów był pierwszym pobytem w górach, przyniósł niezapomniane wrażenia, umożliwił zdobycie dodatkowej wiedzy, ale nie obciążył zbytnio kieszeni rodziców, ponieważ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego sfinansowano noclegi i wyżywienie oraz usługi przewodnickie.

Barabara Czubaszek, Małgorzata Kania

 Wrażenia z Zielonej Szkoły

 Dla mnie Zielona Szkoła była bardzo ciekawa. Najbardziej podobała mi się Wielka Krokiew, na której oglądaliśmy treningi narciarzy oraz Wieliczka. Zazwyczaj nie oglądam skoków narciarskich, ale na żywo wygląda to pięknie.

Jakub Krasucki kl. III e

 Moim marzeniem było pojechać w góry i zwiedzić ciekawe miejsca. Pojechałam tam z moją klasą. Zobaczyłam naprawdę ładne miejsca, np. Morskie Oko, Gubałówkę, Wieliczkę, Wawel i wiele pięknych miejsc. Mimo, że tęskniłam do rodziców, to warto było.

        Beata Celińska kl. III e

 Na zieloną szkołę pojechałam w góry, do Zakopanego. Po drodze zatrzymaliśmy się w Krakowie. Byliśmy na Wawelu i w jamie smoka .Wjeżdżaliśmy kolejką na Gubałówkę,  zwiedzaliśmy też skansen w Zubrzycy, w tym miejscu były kręcone sceny z filmu „Ogniem i mieczem”. Cały czas spędziliśmy ciekawie i wesoło.                                                          

Ania Płudowska kl. III e


 

Zielona szkoła w Smołdzińskim Lesie

    Szkoła Podstawowa nr l może się pochwalić realizacją kilkudziesięciu programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z nich jest program zielonej szkoły w Smołdzińskim Lesie opracowany przez Elżbietę Wawerek i Ewę Szymańską. Programem zostali objęci uczniowie klasy Va i Ve - w sumie 45 dzieci, które spędziły nad morzem sześć dni (28.05-02.06.2007r.).

    Smołdziński Las jest miejscowością położoną w obrębie Słowińskiego Parku Narodowego wpisanego na Listę Rezerwatów Biosfery przez UNESCO oraz niedaleko dwóch znanych nadmorskich kurortów - Ustki i Łeby. Okolice te pełne są też śladów bogatej historii Pomorza Środkowego, echem odbijającej się między innymi w licznych legendach i baśniach. Największą atrakcję dla dzieci stanowiło jednak samo morze, od wieków główny żywiciel ludności przybrzeża, niemy świadek historii tych ziem.

    Dla wielu uczestników zielonej szkoły było to pierwsze zetknięcie z morzem. W ich pamięci na pewno na długo pozostanie latarnia morska w Czołpinie, święta góra Słowińców - Rowokół z wysoką wieżą widokową, Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, ruchome wydmy czy też długie spacery brzegiem morza.

    Wyjątkową atrakcją wyjazdu były też niebanalne obchody Dnia Dziecka, który uczniowie spędzili w Łebie. W programie tego dnia znalazły się między innymi: rejs statkiem po jeziorze Łebsko, przejażdżka melexem po parku narodowym, zwiedzanie portu, ognisko i prezenty.

    W drodze powrotnej dzieci odwiedziły też gród Kopernika - słynący z pierników Toruń.

    Tej wycieczki dzieci na pewno długo nie zapomną.

Ewa Szymańska i Elżbieta Wawerek


 

Program "Podróże po Polsce"


             W szkole Podstawowej nr 1 w Łukowie trwa sezon wycieczek krajoznawczych i „zielonych szkół”. Pięćdziesięcioro dzieci z klas pierwszych „c” i „g” ze swoimi wychowawczyniami: Urszulą Chojnacką i Danutą Domańską uczestniczyły w dniu 22 maja 2007 r. w wycieczce do Warszawy według programu własnego „Podróże po Polsce” realizowanego zgodnie z projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ten to fundusz pokrył całościowo koszt przejazdu autokarem oraz bilety wstępu do kina trójwymiarowego „IMAX” na film pt. „Perła oceanów”.

Podczas wycieczki dzieci zwiedzały najciekawsze miejsca stolicy oraz jej zabytki.

Kształcący był spacer po warszawskiej Starówce, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć szyld legendarnego Bazyliszka, pomnik Syrenki, Zamek Królewski i Kolumnę Zygmunta III Wazy.

Atrakcją było też obserwowanie egzotycznych zwierząt w ogrodzie zoologicznym, a szczególnie szympansa oglądającego telewizję.

W Fantasy Parku dzieci wykorzystały zasoby swej niespożytej energii: zjeżdżały rurami do basenu kolorowych piłeczek i błądziły w labiryntach.

Wszystkie te atrakcje wycieczki były tak umiejętnie zaplanowane, aby mogły zostać zrealizowane tematyczne zajęcia dydaktyczne i ruchowe.

Podczas jazdy autokarem dzieci zapoznały się z legendami Warszawy oraz oglądały film dydaktyczny „Tu nasza ojczyzna”.

Mimo wielkiego upału dzieci dzielnie zniosły podróż i zadowolone, z zakupionymi pamiątkami wróciły do domów,
w których dzieliły się swoimi wrażeniami z bliskimi.

W wycieczce uczestniczyli również rodzice: p. Katarzyna Nowicka, p. Jolanta Ferman, p. Małgorzata Łata. Panie wspaniale sprawowały opiekę medyczną i wychowawczą.

Była to pierwsza z naszych podróży - do stolicy kraju, druga odbędzie się jesienią – do stolicy województwa – Lublina.

Dzięki refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego koszt wyjazdu na jednego uczestnika wyniósł tylko 27 zł.

zdjęcia z wycieczki

Danuta Domańska i Urszula Chojnacka


 

"Jedynka" kontynuuje podróże po Polsce
 

                W łukowskiej „jedynce” wznowiono sezon wycieczek turystyczno-krajoznawczych. Prawie pięćdziesięcioro dzieci z klas IIc i IIg pojechało na wycieczkę do Lublina – stolicy województwa. Ten wyjazd to planowa kontynuacja programu „Podróże po Polsce” realizowanego w ramach projektu "Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundusz w całości pokrył koszt przejazdu i przewodnika, częściowo bilety wstępu do teatru i Muzeum Wsi Lubelskiej.

                    Podczas jednodniowej wycieczki 21 września 2007 r. dzieci odbyły spacer po starym mieście, gdzie podziwiały wyniosły zamek na wzgórzu i zabytkowe kamieniczki i ratusz przy Krakowskim Przedmieściu.

Dużą atrakcją dla drugoklasistów było zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej. Tam zapoznały się z życiem, kulturą i tradycjami XIX-wiecznej wsi polskiej.

                    W Teatrze Hansa Christiana Andersena dzieci obejrzały przedstawienie pt. „Księżniczka na ziarnku grochu”.

Ciekawą lekcją było dla dzieci spotkanie z wykonawcami lalek biorących udział w przedstawieniach. Zapoznały się ze sposobem wykonywania kukiełek i pacynek.

                    Dzięki refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego koszt wycieczki na jednego uczestnika wyniósł tylko 25 złotych – mówią organizatorki wyjazdu: Urszula Chojnacka i Danuta Domańska.

zdjęcia z wycieczki

Urszula Chojnacka i Danuta Domańska

 


 

Mistrz czwórboju lekkoatletycznego

Wyniki Szkoły Podstawowej nr 1 w Łukowie z Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym 12 - 14.06.2007 Bydgoszcz stadion "Zawiszy"

więcej zdjęć z zawodów

Główny sponsor - Kinder delice

Klasyfikacja końcowa chłopców:
1. SP 5 Chojnice 1529 pkt.
2. SP 1 Piła 1438 pkt.
3. Krzyż Wielkopolski 1401 pkt.
4. .....
 

6. SP 1 Łuków 1371 pkt.

Wyniki indywidualne chłopców : (kolejność 60 m, 1000 m, piłka palantowa, skok w dal - w nawiasach punkty)

1. Burdach Marcin 8,30 (85) ; 3:11.06 (77); 49.5 m (74); 5.38 (85) - razem 321 pkt.
2. Łukasik Bartosz 8,69 (70), 3:15.86 (70); 52 m (79); 4,96 (70) - razem 289 pkt.
3. Zaręba Bartosz 8,95 (61); 3:17.63 (67); 54,5 m (84); 4,44 (53) - razem 265 pkt.
4. Wiącek Mateusz 9,14 (54); 3:13.62 (73); 48,5m (72); 4,39 (51) - razem 250 pkt.
5. Gajda Michał 8,97 (60); 3:19.34 (65); 47,5m (70); 4,38 (51) - razem 246 pkt.
6. Bogusz Kacper 8,81 (66); 3:30,95 (51); 47m (69); 4.65 (60) - razem 246 pkt.
Trener - JANUSZ RZYMOWSKI

Marcin Burdach skokiem na odległość 5,38 cm wywalczył II miejsce w Polsce i srebrny medal, oraz pobił rekord szkoły, a zdobywając 321 pkt. w ogólnej punktacji zajął V miejsce w Polsce i wyrównał rekord szkoły.
Na zawodach wojewódzkich w Zamościu czasem 8,24 sek. na 60 metrów również pobił rekord szkoły.

Program "Mistrz czwórboju lekkoatletycznego" realizowany był w ramach projektu "Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej".

Zajęcia dla uczniów odbywały się dwa razy w tygodniu, a wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego p.Janusza Rzymowskiego wypłacane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z funduszu unijnego finansowane były też przejazdy uczniów na zawody w czwórboju lekkoatletycznym począwszy od szczebla powiatowego do wojewódzkiego.

Jako pomoc przy realizacji programu zakupiono laptop, aparat fotograficzny, bloki startowe, taśmę mierniczą oraz stoper. Środki na zakup sprzętu pochodziły także z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyniki dziewcząt:

1. SP 80 Gdańsk 1639 pkt.
2. SP Pniewy 1593 pkt.
3. SP Mokobody 1590 pkt.
 

32. SP 1 Łuków 1145 pkt.

Wyniki indywidualne dziewcząt (w nawiasach wyniki 60m, 600m, piłeczka palantowa, skok w dal): 1. Kędra Karolina 265 pkt. ( 9,17; 2:07,35; 38m; 4,06 m)
2. Kozłowska Natalia 253 pkt. (9,26; 2:09,52; 37.5m; 4,00m)
3. Wielgosz Marta 235 pkt. ( 9,61; 2:06,83; 35 m; 3,91m)
4. Rożen Paulina 202 pkt. ( 9,64; 2:20,44; 34m; 3,74m)
5. Kowalska Joanna 190 pkt. ( 10.00; 2:10,95; 27m; 3,76m)
6. Mikołajewska Anna 126 pkt. ( dyskwalifikacja; 2:28.49; 32,5m; 3,93m)
Opiekun: Grażyna KIEŁCZYKOWSKA

Dyskwalifikacja Anny Mikołajewskiej na 60 metrów w I dniu zawodów wpłynęła bardzo źle na pozostałe zawodniczki, które pogorszyły się w stosunku do zawodów Wojewódzkich o 202 punkty.


Marcin Burdach na podium.


Nasi chłopcy odbierają nagrody.

Gratulujemy naszym sportowcom!!!

   

  Młodzi lekkoatleci z Łukowskiej "Jedynki" zdobywając złoto i srebro w czwórboju lekkoatletycznym, odnieśli ogromny sukces w ostatnich zawodach szczebla wojewódzkiego szkół podstawowych w ramach kalendarza imprez Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Tym samym zapewnili sobie awans na zawody szczebla ogólnopolskiego, które odbędą się na stadionie "Zawiszy" w Bydgoszczy.
Zawody finałowe w czwórboju lekkoatletycznym, które odbyły się 29.05.07 w Zamościu na stadionie Hetmana, były dwukrotnie przerywane z powodu burzy i obwitych opadów deszczu.
Drużyna prowadzona przez pana Janusza Rzymowskiego wywalczyła Mistrzostwo Województwa wśród chłopców, zdobywając 1284 pkt. Natomiast podopieczne pani Grażyny Kiełczykowskiej wywalczyły srebro wśród dziewcząt, zdobywając 1404 pkt.
Oprócz okazałych pucharów i dyplomów dla szkoły, każdy zawodnik i zawodniczka otrzymali od firmy Kinder Delice (sponsora zawodów) medale, pamiątkowe dyplomy i firmowe koszulki.

Skład drużyny chłopców:
Bartosz łukasik, Marcin Burdach (nowy rekordzista szkoły w biegu na 60 m - 8,24 sek.), Mateusz Wiącek, Michał Gajda, Kacper Bogusz i Dawid Omelańczuk.

Skład drużyny dziewcząt:
Karolina Kędra, Natalia Kozłowska, Marta Wielgosz, Paulina Rożen, Joanna Radzikowska, Anna Mikolajewska.

Wyjazd na zawody oraz cały cykl przygotowawczy grupy chłopców sfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

17 maja odbył się następny etap czwórboju lekkoatletycznego. Tym razem mistrzowie powiatów spotkali się w Parczewie. Nasza szkoła bardzo ładnie zaprezentowała się na tych zawodach. Chłopcy w takim samym składzie jak na powiecie zajęli I miejsce. Natomiast dziewczęta zajęły II miejsce. Dzięki tym wysokim miejscom obie drużyny 29 maja w Zamościu wezmą udział w zawodach wojewódzkich.
Oczywiście życzymy naszym reprezentantom jak najlepszych wyników.

Zdjęcia z zawodów rejonowych

Janusz Rzymowski i Artur Paszkiewicz


 

Program turystyczno - krajoznawczy - wycieczki do Warszawy

W ramach realizacji projektu „Szkoła Przyszłości w gminach Ziemi Łukowskiej opracowano program turystyczno – krajoznawczy – wycieczki do Warszawy.

 Głównym celem programu turystyczno-krajoznawczego dla uczniów Szkoły Podst. nr 1 w Łukowie była motywacja do osiągania jak największych sukcesów poprzez nagradzanie udziałem w wycieczce, poznanie stolicy Polski- Warszawy, oraz rozwijanie i pogłębianie z nią więzi uczuciowych, kształtowanie szacunku dla różnych osiągnięć, rozbudzanie zainteresowania tradycją narodową, przeszłością i teraźniejszością, kształtowanie zasad świadomej dyscypliny i harmonijnego współżycia w zespole, życzliwości, uprzejmości i innych wartościowych cech charakteru, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, kształtowanie kultury turystyki, sprawności fizycznej.

    Podczas realizacji programu, głównym obiektem zainteresowania były przede wszystkim zabytki architektury, obiekty sakralne, ośrodki kulturalne i rekreacyjno-sportowe.

Wszystkie te wyjazdy były finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Uczniowie poznali wiele ciekawych miejsc w Warszawie. Dzięki wycieczkom zmieniło się spojrzenie uczniów na to, co ich otacza. Nowe doznania i wrażenia zdecydowanie sprzyjały pracy twórczej, rozwijały wyobraźnię oraz wzbogaciły słownictwo.

    Uczniowie klas I – III zadowoleni byli ze spektaklu „ Sklep z zabawkami” w Teatrze Lalka, z pobytu w Planetarium Muzeum techniki oraz z przejazdu kolejką po Starówce. Natomiast uczniom klas IV - VI  podobał się pobyt w multimedialnej platformie edukacyjnej „ CINEMA PARK”, w sześciu salach multimedialnych, a przede wszystkim  w  Sali Interakcji.
Każdy z uczestników otrzymał zdalnie sterowanego pilota, który posiadał swój własny wyświetlacz LCD umożliwiający wysyłanie i otrzymywanie informacji z głównego komputera. Troje uczniów z naszej wycieczki wygrało konkurs wiedzy i otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 Zwiększyła się wrażliwość na piękno. Dla wielu uczniów wycieczka była impulsem do rozwoju zainteresowań, sprzyjała dzieleniu się swoimi przeżyciami, spostrzeżeniami oraz radością.

Dzięki wycieczkom zwiększyła się odpowiedzialność, dyscyplina, koleżeńskość i współpraca.  

Większość uczniów stwierdziła, że przeprowadzone wycieczki  spełniły ich oczekiwania i ponownie wróciłyby do niektórych obiektów.

     Program spełnił oczekiwania, ponieważ dzieci dobrze czuły się na wycieczce, chętnie, aktywnie brały w niej udział.

Wycieczki były tak zorganizowane, że pozwoliły dzieciom na kształtowanie harmonijnego współżycia w zespole, życzliwości, uprzejmości i innych wartościowych cech charakteru.

 Organizując wycieczki kształtuje się właściwy stosunek dzieci do otaczającego świata, ukazuje się ich miejsce w tym świecie i wpływ jaki na niego wywierają.

Program opracowały i zrealizowały Anna Molenda i Anna Pudełek.                                                

 PLAN PROGRAMU TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZEGO - WYCIECZKI DO WARSZAWY

 Data wyjazdu 17 czerwca 2007 – wycieczka dla uczniów klas I – III za wysokie lokaty w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

 Data wyjazdu 19 czerwca 2007 – wycieczka dla uczniów klas IV – VI za wysokie lokaty w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

  Data wyjazdu 20 czerwca 2007 – wycieczka dla uczniów klas IV – VI za najwyższe  osiągnięcia sportowe.

Pobyt w kręgielni – zapoznanie uczniów z regułami gry. Doskonalenie rzutu kulą.

galeria zdjęć z wycieczki

Anna Pudełek i Anna Molenda


 

Program turystyczno-krajoznawczy

Program wypoczynku letniego w Zakopanem – wycieczka turystyczno-krajoznawcza został opracowany przez Annę Molenda i Annę Pudełek  w ramach projektu „ Szkoła Przyszłości w Gminach  Ziemi Łukowskiej”

 Przyjęte w tym programie założenia, cele, treści kształcenia i metody ich realizacji sprzyjały wszechstronnemu rozwojowi dziecka, uwzględniały bowiem zarówno jego potrzeby intelektualne i emocjonalne, jak i moralne, estetyczne i fizyczne.

Ideą programu było poznanie krajobrazu górskiego i aktywne spędzenie czasu wolnego, wyrabianie wśród uczestników bezpieczeństwa, nawyku pomagania sobie wzajemnie i umiejętności zgodnego współżycia oraz rozwijanie samodzielności i zaradności życiowej.

Wycieczka odbyła się w dniach 17-23 lipca 2007r w Zakopanem- w Zębie. Sfinansowana została prawie w całości  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami wyjazdu było 50 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łukowie. Opiekę nad grupą sprawowały cztery nauczycielki i jedna wolontariuszka: Grażyna Kiełczykowska, Elżbieta Kozakiewicz, Anna Molenda, Anna Pudełek i Elżbieta Komorek.

 Podczas 7 dni spędzonych w polskich górach dzieci zwiedziły najważniejsze zabytki tego regionu, poznali piękno Tatr i Pienin, poszerzyli wiedzę o tych krainach geograficznych, zdobyli umiejętności bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska obcowania z przyrodą. Mieli możliwość rozwijania wrażliwości na piękno natury.

 Wyjazd ten umożliwił dzieciom rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej ekspresji, zintegrował grupę.  

 Podczas realizacji programu, głównym obiektem zainteresowania były przede wszystkim zabytki architektury, obiekty sakralne, ośrodki kulturalne i rekreacyjno-sportowe.

Realizacja programu pozwoliła dzieciom ciekawie i bezpośrednio przeżyć spotkanie z przyrodą, a jednocześnie przyczyniła się do ukształtowania wśród uczestników prawidłowych postaw i odpowiedniego stosunku do świata.

 Wyjazd w góry umożliwił dzieciom harmonijny rozwoju osobowości w sferach: intelektualnej, fizycznej, psychicznej i moralnej.

Każdy dzień pobytu w górach niósł wiele nowych treści, przeżyć i doświadczeń. Dzieci obserwowały krajobraz górski, poznawały nazwy szczytów, roślinność, zwierzęta, zabytki, przyrodę, życie miejscowej ludności.

Podczas pobytu w górach dzieci zaskakiwały nas swoją kondycją.

Często zastanawiałyśmy się skąd biorą tyle siły, aby po całodziennym trudzie mieć jeszcze ochotę na dyskotekę, ognisko, czy rozgrywki sportowe.

Dni mijały bardzo szybko. Dzieci zacieśniały swoje kontakty koleżeńskie, nawiązywały nowe znajomości, przełamywały lęk związany z oddaleniem od rodziców, nauczyły się wspólnie mieszkać, pomagać sobie, akceptowały się wzajemnie. Były bardzo zdyscyplinowane i wzorowo przestrzegały zasad regulaminu.

W trakcie 7-dniowego pobytu w górach dzieci zdobyły wiele cennych informacji i doświadczeń wyniesionych z kontaktu z przyrodą.

Zajęcia w terenie skłoniły do aktywności, wymagały koncentracji, rozwijały spostrzegawczość i wyobraźnię. Dzieci wróciły do domów pełne radości, nowych doświadczeń i wrażeń. Przywiezione pamiątki i zdjęcia pomogą na dłużej zachować wspomnienia z tej wyprawy.

 Ciągła obserwacja uczestników wycieczki i analiza ich prac pozwoliła stwierdzić, że dzieci czuły się bardzo dobrze. Taką tezę potwierdziła też zastosowana podczas ewaluacji końcowej metoda wysp.

 Na 50 uczestników wycieczki wszyscy ocenili wyjazd jako wspaniały i udany.

Po tygodniowym pobycie w górach, dzieci chciałyby aby:

-         wycieczka trwała dłużej

-         można było częściej wyjeżdżać

-         za rok znów był wyjazd

Takie informacje otrzymane od uczestników bardzo nas ucieszyły. Utwierdziło nas to w przekonaniu, że opłaca się włożyć trud i wysiłek w organizację takiej formy wypoczynku letniego, gdyż założone w programie cele zostały osiągnięte.

Na podstawie obserwacji można stwierdzić, że dzieci bardzo dobrze czuły się w górach. Wspólne zabawy, wycieczki piesze i autokarowe pozwoliły zintegrować grupę. Dzieci dbały o higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i innych.

 Dzięki dobrze zorganizowanego wypoczynku letniego można stwierdzić, że dzieci naszej szkoły mogą uczestniczyć w tego typu wyjazdach, ponieważ założone cele  zostały w pełni osiągnięte.

galeria zdjęć  - Pieniny

galeria zdjęć - kolonia letnia1

galeria zdjęć - kolonia letnia2

galeria zdjęć - kolonia letnia3

galeria zdjęć - kolonia letnia4

galeria zdjęć - kolonia letnia5

Anna Pudełek i Anna Molenda


 

Wakacyjny wypoczynek

W czasie wakacji w ramach projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej”, w Szkole Podstawowej nr 1 w Łukowie realizowano 5 programów opracowanych przez nauczycieli:

1.”Program wypoczynku letniego- wycieczka turystyczno- krajoznawcza do Zakopanego”

2.”Ruch, radość, zdrowie”

3”Droga do sukcesu”

4”Polubić sport”

5.”Program pracy ze szkolną drużyną piłki ręcznej”

     106 uczniów z naszej szkoły dzięki zorganizowanym wyjazdom, podczas wakacji, mogło  aktywnie wypocząć : w  Zakopanem[50 osób], w Dzierżoniowie [16 osób], w Lipowej [40 osób].

         Podczas pierwszego w życiu pobytu w górach 50 dzieci miało okazję poznać piękno Tatr, zwiedzić Kraków i jego zabytki. Młodzież korzystała z dóbr kultury wysokiej. Umożliwiono im zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności. Podczas różnorodnych zajęć organizowanych w czasie pobytu w Zakopanem i okolicy, rozwinęły się u dzieci liczne zainteresowania, uzdolnienia artystyczne, intelektualne i sportowe. Rozbudzono u nich zainteresowanie muzyką góralską. Te dzieci zdobyły umiejętność bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska obcowania z przyrodą. W znacznym stopniu wyrównano ich szanse edukacyjne.

         Podczas realizacji 4 programów sportowo-rekreacyjnych o charakterze szkoleniowo - wypoczynkowym, umożliwiono młodzieży rozwijanie umiejętności i predyspozycji sportowych. .Podczas zajęć  na obozach wyjazdowych w Dzierżoniowie i w Lipowej, 56 osób zdecydowanie wzmocniło indywidualne cechy motoryczne: skoczność, szybkość, wytrzymałość. Szczególnie dobrze wypadło przygotowanie wytrzymałościowe, które trenowane było na wysokości od 700 do 1000 m npm. Wzmocniono siłę rzutu na bramkę, znacznej poprawie uległa technika gry bramkarzy. Kształtowano odporność emocjonalną na stres. Nastąpiła integracja  dziewcząt i chłopców z zespołów sportowych.

         Kształtowano nawyk dbania o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo na zajęciach ruchowych.

        Realizacja wszystkich programów była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego  ramach projektu „Szkoła Przyszłości  w Gminach Ziemi Łukowskiej”.

koordynator szkolny Danuta Nurzyńska


 

Program "Talenty sportowe są wśród was"
obóz sportowy – Lipowa k. Żywca współfinansowany przez EFS

         Grupa czterdziestu sportowców z łukowskiej „Jedynki” uczestniczyła w dniach 16 – 24.08.2007 roku w obozie sportowym w Lipowej k. Żywca u stóp Góry Skrzyczne w Beskidzie Śląskim.

      Odbył się on dzięki dofinansowaniu programu: „Praca ze szkolną drużyną piłki ręcznej” w ramach realizacji projektu „SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI W GMINACH ZIEMII ŁUKOWSKIEJ”.

      Celem zgrupowania było przygotowanie motoryczne do cyklu zawodów sportowych objętych kalendarzem imprez Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2007/08. Dlatego też młodzi adepci sportu uczestniczyli w dwóch, a czasami trzech zajęciach sportowych dziennie, przeplatanych zajęciami rekreacyjnymi na basenie i odnową biologiczną w Parku Wodnym „Tropicana” w Hotelu „Gołębiewski” w Wiśle oraz w gorących źródłach w słynnej „Tatralandi” na Słowacji (największym parku wodnym w Europie Środkowowschodniej – 18 basenów, w sumie 1500 metrów zjeżdżalni).

W czasie obozu dysponowaliśmy bardzo dobrą bazą sportową: 2 trawiastymi pełnowymiarowymi boiskami piłkarskimi, salą gimnastyczną, boiskiem asfaltowym do piłki ręcznej i koszykowej oraz przepięknymi górzystymi terenami wokół miejsca zamieszkania. Najbardziej atrakcyjne dla uczestników obozy były marszobiegi terenowe na czas połączone z wejściem na szczyt. Tak zdobywany był najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego Skrzyczne 1247 m oraz góra Ostre 912 m. Zwieńczeniem pobytu na obozie był całodzienny 20 kilometrowy rajd pieszy, w którym zdobyliśmy 4 szczyty powyżej 1000 m. Chętni chłopcy skorzystali też z kąpieli w lodowatej wodzie potoku Zimnik.

Jadąc na zgrupowanie zwiedziliśmy ruiny zamku w Chęcinach, Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowice – dom w którym urodził się Karol Wojtyła - Papież Jan Paweł II. Natomiast w drodze powrotnej zwiedziliśmy klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie.

        Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie: Ewa Mrozowska, Andrzej Kiełczykowski i Janusz Rzymowski stwierdzili, że obóz był bardzo atrakcyjny, a pod względem szkoleniowym wszelkie założenia zostały zrealizowane w sposób całkowity i rzetelny. Pozostały tylko przyjemne wspomnienia i wrażenia.

        Całkowity koszt przejazdu został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego za co uczniowie i ich rodzice składają gorące podziękowania.

zdjęcia z obozu

Janusz Rzymowski


 

Podsumowanie realizacji programów
za okres 1.02 - 31.08.2007r.
 

 

W okresie od 1 II do  31 VIII w Szkole Podstawowej nr 1 w Łukowie w ramach projektu: "Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” realizowano 29 programów. Realizowało je 40 nauczycieli. Realizacja 10 programów została już zakończona.

                   Poprzez realizację 8 programów umożliwiono młodzieży uzdolnionej sportowo rozwijanie umiejętności i predyspozycji sportowych..

Z EFS finansowane były głównie koszty przejazdu, a to ułatwiło udział w licznych zawodach sportowych , turniejach, mitingach lekkoatletycznych.

U wielu uczniów nastąpił wzrost motywacji do pracy na zajęciach wychowania fizycznego. Wyjazdy na turnieje były nagrodą dla sportowców, a wysokie lokaty na zawodach sprawiały zadowolenie i satysfakcję. Poprzez udział w zawodach  promujemy szkołę i miasto Łuków.                       

               W ramach projektu” Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” 49 uczniów wyjechało w góry na zimowisko z nauką jazdy na nartach, a  216 uczniów wyjechało na „zielone szkoły”. Wiadomości i umiejętności które tam zdobyli są trwałe, bo wiążą się z pozytywnymi przeżyciami i emocjami. Znacznie wzrosła ich wrażliwość na piękno przyrody.

Tym uczniom sfinansowano koszty przejazdu i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

             Dzięki dofinansowaniu z EFS , przy niewielkim wkładzie własnym, 300 uczniów wyjechało na wycieczki w celu poznania walorów turystyczno- krajoznawczych Ojczyzny. Podczas 14 wyjazdów młodzież korzystała z dóbr kultury wysokiej. Uczniowie poznali także tradycje regionalne najbliższej okolicy.

             Młodzież rozwijała swoje zdolności artystyczne poprzez udział w zajęciach kół zainteresowań, teatralnym, tanecznym, muzycznym, origami.

Pierwszoklasiści zdobyli dodatkowe wiadomości i umiejętności podczas gier i zabaw matematycznych [16 uczniów].

              30 uczniów korzystało z zajęć świetlicy opiekuńczo- wychowawczej. Tu otrzymali pomoc w odrabianiu lekcji, mieli zapewnioną opiekę , przy zabawie przyjemnie spędzili wolny czas w godzinach popołudniowych. Wielu z nich korzystało z zajęć w czasie ferii zimowych.

              Dzięki dofinansowaniu z EFS młodzież zdobyła dodatkowe wiadomości i umiejętności uczestnicząc w realizacji programu „Szkolenie z zakresu udzielania I pomocy” oraz programu „Jestem zdrowy, żyję szczęśliwie”. 

Poprzez realizację programu „Zajęcia rekreacyjno- ruchowe dla dzieci otyłych”, 

grupa dzieci nauczyła się aktywnie spędzać czas wolny z korzyścią dla zdrowia.

Znacznie zwiększyła się świadomość zdrowotna  u tych dzieci.

koordynator szkolny Danuta Nurzyńska


 

Program "Podajmy sobie ręce" zielona szkoła w Darłówku

    Dzisiejsze czasy wymagają od nauczyciela stosowania nowych, atrakcyjnych metod przekazywania wiedzy. Najlepszą okazją do poznania tego, co nas otacza, uczenia się na łonie przyrody, jest wyjście ze sztywnych miejsc pracy, jakimi są klasa i ławka szkolna. Wyjazd na zieloną szkołę umożliwia rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej ekspresji, integruje zespół klasowy, często jest jedyną okazją spędzenia kilku dni w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.

    W ramach realizacji projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” Agnieszka Bancerz i Bożena Śledź realizowały na zielonej szkole program dydaktyczno - wychowawczy – „Podajmy sobie ręce”. Stworzyły go z myślą o dzieciach, które uczą i wychowują. Przyjęte w programie założenia, cele, treści kształcenia i metody ich realizacji sprzyjały wszechstronnemu rozwojowi dzieci, uwzględniały zarówno ich potrzeby intelektualne i emocjonalne jak i moralne, estetyczne i fizyczne.

    Zielona szkoła odbyła się w dniach 17 – 23 września 2007r. w Darłówku Wschodnim w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym Gniewko. Uczestnikami wyjazdu było 46 uczniów z klasy II a  i II b Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łukowie. Opiekę nad grupą sprawowały wychowawczynie w/w klas oraz siedmioro rodziców.

    Uzyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego pozwoliło znacznie obniżyć koszty wyjazdu. Kilkoro dzieci z rodzin z trudną sytuacją materialną otrzymało znaczne dofinansowanie do wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku.

    Fundusz w całości pokrył koszt przejazdu, bilety wstępu do Muzeum Minerałów i do Aqua Parku oraz rejs statkiem.

    Każdy dzień pobytu na zielonej szkole niósł wiele niespodzianek, nowych treści, przeżyć i doświadczeń.

     Codziennie odbywały się zajęcia dydaktyczne, na których realizowano program nauczania. Odbywały się zajęcia na pływalni, zabiegi inhalacyjne, korektywa.

    Dni mijały bardzo szybko. Dzieci zacieśniały swoje kontakty koleżeńskie, nauczyły się wspólnie mieszkać, pomagać sobie, akceptowały się wzajemnie. Były zdyscyplinowane i przestrzegały zasad regulaminu.

    W trakcie 7 - dniowego pobytu nad morzem uczniowie zdobyli wiele cennych informacji i doświadczeń wyniesionych z kontaktu z przyrodą. Nie byłoby to możliwe podczas normalnej pracy w ławce szkolnej. Zajęcia w terenie skłoniły do aktywności, rozwijały spostrzegawczość i wyobraźnię.

więcej zdjęć

Agnieszka Bancerz i Bożena Śledź

 


 

Program edukacyjno - wychowawczy "A ja mam tylko jeden świat"

 

    Jednym z efektów realizacji programu "A ja mam tylko jeden świat" była dwudniowa wycieczka (18 - 19.10.2007r.) po regionie: Kozłówka - Lublin - Zamość - Roztocze. W programie wzięli udział uczniowie z klas VI g, a był on realizowany w ramach projektu "Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej".

 

 

    Przy niewielkim wkładzie własnym dzięki dofinansowaniu z EFS uczniowie mieli możliwość zwiedzać Muzeum Zamojskich, Muzeum Lubelskie, Zamość, zwiedzili wiele obiektów historycznych, podziwiali piękno i niepowtarzalność krajobrazu Roztoczańskiego Parku Narodowego.

    Działania związane z programem umożliwiły uczniom zdobycie dodatkowej wiedzy historycznej, przyrodniczej i matematycznej.

galeria zdjęć  z wycieczki

 

Alicja Kuźma


 

Prezentacja projektu "Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej"

W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łukowie w dniu 20 listopada 2007r. odbyła się prezentacja projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej”.

Na sali, oprócz występujących, obecni byli: Zbigniew Zemło – burmistrz miasta Łuków, Jarosław Sych – zastępca burmistrza miasta Łuków, Władysława Ostrowska – naczelnik Wydziału Oświatowego, Kazimiera Goławska – wójt gminy Łuków, Bogdan Wiącek – dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego, a także główny koordynator projektu Elżbieta Domańska, radni Rady Miasta Łuków (komisja oświatowa), dyrektorzy gimnazjów, dyrektorzy szkół podstawowych oraz dyrektorzy przedszkoli.

Każda z łukowskich szkół miała za zadanie zaprezentować chociaż jedno z realizowanych w swojej szkole działań w ramach projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej”.

W prezentacji naszej szkoły dominował śpiew i taniec. Jako pierwsza wystąpiła Natalia Sołtyszewska – tegoroczna laureatka Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Patriotycznej „Pieśń Ojczyzny Pełna”. Najmłodsza uczestniczka spotkania – Zosia Głębicka zaśpiewała „Bardzo zieloną piosenkę”.

 

Kilka dni wcześniej otrzymała ona wyróżnienie na Wojewódzkim Konkursie Piosenki „Jesienne nutki”.

 

A oto występ zespołu tanecznego Kakadu – dziewczynki uczestniczą w realizacji programu „Tańczyć każdy może”.

Wszystkie szkoły prezentowały też wystawy prac i fotografii oraz prezentację multimedialną obrazującą działania prowadzone w szkole w ramach projektu.

Pani wójt z zainteresowaniem ogląda stoisko naszej szkoły.

A oto puchary zdobyte przez młodzież biorącą udział w realizacji programów sportowych w ramach projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej”.

 

Po zakończonej prezentacji każdy z zaproszonych gości otrzymał naszą gazetkę szkolną „Trzeciak” oraz zaczarowane pudełeczko wykonane przez uczestników „Szkolnego Koła Origamistów”.

więcej zdjęć

 

Danuta Nurzyńska


 

PODSUMOWANIE

W ramach projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej”  w SP 1 w Łukowie zrealizowano 33 programy:

- 9 programów rozwijających zainteresowania sportem

- 10 programów wyjazdowych, turystycznych, a w tym:

6 progr. zielonych szkół

2 progr. turystyczno- krajoznawcze

1 progr. zimowiska- odbyły się 2 wyjazdy w góry

1 progr. kolonii letnich

- 6 programów kół zainteresowań

- 6 progr. umożliwiających uczniom zdobywanie dodatkowych wiadomości i umiejętności, w tym 3 programy regionalne

- 2 progr. świetlicy

 W realizację tych programów zaangażowanych było 42 nauczycieli.

 W projekcie uczestniczyło łącznie 652 uczniów.

 W ramach projektu zorganizowano między innymi: 24 wycieczki- 347 uczniów 

                                                                                  6 zielonych szkół- 262 uczniów

                                                                                 25 wyjazdów sportowych – 216 uczniów

                                                                                  2 zimowiska- 97 uczniów

                                                                                  2 obozy sportowe- 56 uczniów

                                                                                  1 kolonie letnie- 50 uczniów 

Tym uczniom sfinansowano koszty przejazdu i w większości bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

 Na realizację tych programów nasza szkoła otrzymała z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 278 325zł.

Otrzymaną kwotę wydatkowano w 100%.

 I tak na wynajem autokaru do przewozu dzieci na wycieczki, zawody sportowe, zielone szkoły, zimowiska, kolonie letnie, obozy sportowe wykorzystano kwotę 53 975 zł.

 Bilety wstępu sfinansowano na kwotę 20 318 zł.

 Koszty wynajmu przewodnika to 625 zł.

 Na sfinansowanie noclegów dla dzieci przeznaczono 12 150 zł, a na wyżywienie dla dzieci- 24 020 zł.

                Nasza szkoła dzięki udziałowi w projekcie „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej ”wzbogaciła się o sprzęt techno- dydaktyczny wartości 25 085 zł.

Zakupiono 2 zestawy komputerowe, 3 aparaty fotograficzne, kamerę cyfrową,  5magnetofonów, 4 odtwarzacze DVD, 2 telewizory, zestaw nagłośnieniowy oraz mikroporty.

W ramach projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” odbyło się 1012 godzin zajęć pozalekcyjnych.  Materiały do realizacji tych zajęć zakupiono za kwotę 10 252 zł.

Koszt zakupu pomocy do realizacji zajęć to 24 027 zł. Zakupione książki, mapy, sprzęt sportowy, stroje sportowe, stroje do tańca, instrumenty perkusyjne, kurtyna teatralna, tkaniny dekoracyjne, tablice, płyty CD i DVD, gry dydaktyczne będą służyć naszym uczniom przez wiele kolejnych lat.

             Główne cele wszystkich działań podejmowanych w ramach projektu  „ Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” miały na celu umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności,  zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych oraz współpracę ze społecznością lokalną.

             koordynator szkolny


 

Wykaz pucharów zdobytych przez młodzież
biorącą udział w realizacji programów sportowych
w ramach projektu „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej”

 

L.p.

Puchar za .. 

Tytuł programu

Nazwisko n- la
realizującego program.

1

I miejsce w czwórboju lekkoatletycznym w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej chłopców w Dąbiu.

„Mistrz czwórboju lekkoatletycznego”

Janusz Rzymowski

2

I miejsce w czwórboju lekkoatletycznym w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej chłopców w Parczewie.

„Mistrz czwórboju lekkoatletycznego”

Janusz Rzymowski

3

I miejsce w czwórboju lekkoatletycznym w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej chłopców w Zamościu.

„Mistrz czwórboju lekkoatletycznego”

Janusz Rzymowski

4

VI miejsce w Turnieju Piłki Ręcznej w Sobolewie.

„Polubić sport”

Ewa Mrozowska

5

I miejsce w Turnieju Piłki Ręcznej dziewcząt w Siemiatyczach.

„Polubić sport”

Ewa Mrozowska

6

II miejsce w Turnieju Piłki Ręcznej dziewcząt w Rejowcu Fabrycznym..

„Polubić sport” 

Ewa Mrozowska

7

II miejsce w Turnieju Piłki Ręcznej chłopców w Ulanie.

„Droga do sukcesu”

Andrzej Kiełczykowski

8

II miejsce w Turnieju Piłki Ręcznej chłopców w Warszawie.

„Droga do sukcesu”

Andrzej Kiełczykowski

9

II miejsce w Turnieju Piłki Ręcznej w Końskowoli.

„Program pracy ze szkolną drużyną piłki ręcznej”

Artur Paszkiewicz

10

I miejsce w Turnieju Piłki Ręcznej w Końskowoli.

„Program pracy ze szkolną drużyną piłki ręcznej”

Artur Paszkiewicz

11

II miejsce w Turnieju Piłki Ręcznej w Łukowie.

„Program pracy ze szkolną drużyną piłki ręcznej”

Artur Paszkiewicz

12

III miejsce w Turnieju Piłki Ręcznej w Ulanie.

„Program pracy ze szkolną drużyną piłki ręcznej”

Artur Paszkiewicz

13

I miejsce w VII Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej dziewcząt w Sochaczewie.

„Ruch, radość, zdrowie”

Jolanta Suchodolska

14

I miejsce w XVI Biegach ulicznych z okazji 3 Maja.

„Ruch, radość, zdrowie”

Jolanta Suchodolska

 

15

V miejsce w I Czerwcowym Turnieju Piłki Ręcznej dziewcząt szkół podstawowych w Sterdyniu.

„Ruch, radość, zdrowie”

Jolanta Suchodolska

16

III miejsce w I Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej dziewcząt „Jedyneczka Cup”.

„Ruch, radość, zdrowie”

Jolanta Suchodolsk

17

I miejsce w Biegach ulicznych z okazji 11 listopada.

„Ruch, radość, zdrowie”

Jolanta Suchodolska
Ewa Mrozowska

18

III miejsce w VIII Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju Mini Piłki Ręcznej dziewcząt.

„Ruch, radość, zdrowie”

Jolanta Suchodolska

19

II miejsce w VIII Ogólnopolskim Wilanowskim Turnieju Piłki Ręcznej.

„Polubić sport”

Ewa Mrozowska

20

I miejsce w VIII Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju Mini Piłki Ręcznej chłopców.

„Siatkówka i lekka atletyka dla każdego”

Robert Samujło

21

I miejsce w Noworocznym Turnieju Piłki Ręcznej dziewcząt.

„Polubić sport”

Ewa Mrozowska

22

V miejsce w Noworocznym Turnieju Piłki Ręcznej dziewcząt.

„Ruch, radość, zdrowie”

Jolanta Suchodolska

 Nauczyciele wychowania fizycznego